Shanghai-Estonia Friendship Cup Renju tournament
Round: 1
1766 Sulane Sander 0 : 1 Xue Wenxi 2313
1825 Eggert Ester 0 : 1 Yu Hao  
  Hou Xinyuan 0.5 : 0.5 Li Hongbin 2402
  Luo Jinwei 1 : 0 Tänav Tõnis  
2477 Oll Aivo 1 : 0 Luo Yu  
2176 Ge Lingfeng 0.5 : 0.5 Soosyrv Ants 2437
  Mirme Madli 1 : 0 Feng Jiechu  
  Shen Yi 1 : 0 Lents Johann 2275
  Ding Jiong 0 : 1 Wu Jie  
  Huang Yufeng 1 : 0 Hong Hui  
1682 Kolk Kaia 0 : 1 Gu Wei 2255
  Xu Bin 1 : 0 Jiang Yinkun  
  Zhao Jiadong 1 : 0 Kolk Peeter 1687
2322 Zhu Jianfeng 0 : 1 Zhang Yifeng  
  Gu Jichun 1 : 0 Oblikas Mikk 1970
 
Round: 2
1682 Kolk Kaia 1 : 0 Tänav Tõnis  
1687 Kolk Peeter 0 : 1 Lents Johann 2275
1825 Eggert Ester 0 : 1 Oblikas Mikk 1970
2313 Xue Wenxi 0 : 1 Gu Wei 2255
2437 Soosyrv Ants 1 : 0 Hou Xinyuan  
  Luo Yu 0 : 1 Sulane Sander 1766
  Zhang Yifeng 0.5 : 0.5 Xu Bin  
  Gu Jichun 0 : 1 Oll Aivo 2477
2176 Ge Lingfeng 0.5 : 0.5 Huang Yufeng  
  Wu Jie 0 : 1 Yu Hao  
  Hong Hui 0 : 1 Zhu Jianfeng 2322
  Feng Jiechu 0 : 1 Li Hongbin 2402
  Luo Jinwei 1 : 0 Zhao Jiadong  
  Shen Yi 1 : 0 Mirme Madli  
  Ding Jiong 1 : 0 Jiang Yinkun  
 
Round: 3
2313 Xue Wenxi 1 : 0 Ge Lingfeng 2176
  Zhang Yifeng 0 : 1 Li Hongbin 2402
  Feng Jiechu 0 : 1 Hou Xinyuan  
1970 Oblikas Mikk 0 : 1 Ding Jiong  
  Yu Hao 0 : 1 Soosyrv Ants 2437
1687 Kolk Peeter 1 : 0 Tänav Tõnis  
  Mirme Madli 0 : 1 Lents Johann 2275
2477 Oll Aivo 1 : 0 Gu Wei 2255
  Shen Yi 0 : 1 Luo Jinwei  
  Gu Jichun 1 : 0 Sulane Sander 1766
  Hong Hui 0 : 1 Jiang Yinkun  
  Huang Yufeng 0 : 1 Xu Bin  
1682 Kolk Kaia 0 : 1 Zhao Jiadong  
  Luo Yu 1 : 0 Eggert Ester 1825
  Wu Jie 0 : 1 Zhu Jianfeng 2322
 
Round: 4
1970 Oblikas Mikk 0 : 1 Luo Yu  
2275 Lents Johann 1 : 0 Zhao Jiadong  
2322 Zhu Jianfeng 1 : 0 Ding Jiong  
1687 Kolk Peeter 1 : 0 Kolk Kaia 1682
  Feng Jiechu 0 : 1 Tänav Tõnis  
1766 Sulane Sander 0 : 1 Ge Lingfeng 2176
  Luo Jinwei 0 : 1 Oll Aivo 2477
  Mirme Madli 0 : 1 Hou Xinyuan  
  Jiang Yinkun 0 : 1 Wu Jie  
  Zhang Yifeng 1 : 0 Huang Yufeng  
2437 Soosyrv Ants 1 : 0 Xu Bin  
  Yu Hao 0 : 1 Xue Wenxi 2313
  Gu Jichun 0 : 1 Gu Wei 2255
  Shen Yi 0 : 1 Li Hongbin 2402
1825 Eggert Ester 0 : 1 Hong Hui  
 
Round: 5
2437 Soosyrv Ants 0 : 1 Oll Aivo 2477
  Feng Jiechu 0 : 1 Eggert Ester 1825
1766 Sulane Sander 1 : 0 Kolk Kaia 1682
  Gu Jichun 1 : 0 Luo Yu  
  Jiang Yinkun 0 : 1 Huang Yufeng  
2322 Zhu Jianfeng 0.5 : 0.5 Li Hongbin 2402
2176 Ge Lingfeng 1 : 0 Kolk Peeter 1687
  Mirme Madli 1 : 0 Tänav Tõnis  
  Wu Jie 1 : 0 Zhang Yifeng  
  Yu Hao 0.5 : 0.5 Ding Jiong  
  Hou Xinyuan 0.5 : 0.5 Xu Bin  
  Luo Jinwei 0 : 1 Xue Wenxi 2313
  Zhao Jiadong 1 : 0 Shen Yi  
2275 Lents Johann 0.5 : 0.5 Gu Wei 2255
 
Round: 6
  Yu Hao 0 : 1 Zhang Yifeng  
2275 Lents Johann 0.5 : 0.5 Li Hongbin 2402
2313 Xue Wenxi 1 : 0 Oll Aivo 2477
  Gu Jichun 0 : 1 Xu Bin  
  Huang Yufeng 1 : 0 Ding Jiong  
  Jiang Yinkun 1 : 0 Kolk Kaia 1682
2322 Zhu Jianfeng 1 : 0 Zhao Jiadong  
2255 Gu Wei 1 : 0 Soosyrv Ants 2437
  Shen Yi 0 : 1 Kolk Peeter 1687
  Mirme Madli 0 : 1 Luo Yu  
  Luo Jinwei 0 : 1 Ge Lingfeng 2176
1825 Eggert Ester 1 : 0 Tänav Tõnis  
1766 Sulane Sander 0 : 1 Oblikas Mikk 1970
  Wu Jie 0.5 : 0.5 Hou Xinyuan  
 
Round: 7
2437 Soosyrv Ants 0 : 1 Wu Jie  
2313 Xue Wenxi 1 : 0 Zhu Jianfeng 2322
2477 Oll Aivo 1 : 0 Li Hongbin 2402
1825 Eggert Ester 0.5 : 0.5 Jiang Yinkun  
2255 Gu Wei 1 : 0 Xu Bin  
  Huang Yufeng 1 : 0 Hou Xinyuan  
1970 Oblikas Mikk 0 : 1 Yu Hao  
1682 Kolk Kaia 1 : 0 Feng Jiechu  
  Ding Jiong 1 : 0 Mirme Madli  
1766 Sulane Sander 1 : 0 Kolk Peeter 1687
  Shen Yi 0 : 1 Zhang Yifeng  
2275 Lents Johann 0 : 1 Ge Lingfeng 2176
  Zhao Jiadong 0 : 1 Gu Jichun  
  Luo Jinwei 1 : 0 Luo Yu  
Country: China
City: Shanghai
Start: 2006-07-22
End: 2006-07-23
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.041129112243652 sec.