The Championship of Arkhangelsk region
Round: M1
1020 Semenov Andrei 0 : 1 Fokichev Egor 1193
1092 Noskov Pavel 1 : 0 Geletyuk Konstantin 941
1381 Naumov Egor 1 : 0 Potapov Stepan 782
1009 Startsev Maksim 1 : 0 Pakholkov Stepan  
990 Makhin Matvei 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav 1323
1580 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Vereshagin Dmitrii  
1679 Metreveli Maksim 1 : 0 Kazantsev Konstantin 874
1046 Bykov Dmitrii 0 : 1 Dyachkov Nikita 1407
1525 Stoyanov Kirill 1 : 0 Piruakov Artem 1032
1404 Stoyanov Egor 0 : 1 Prokopyev Andrei 1255
1299 Shabanov Ruslan 0 : 1 Mikryukov Sergey 977
1525 Stoyanov Kirill 1 : 0 Piruakov Artem 1032
 
Round: M2
1404 Stoyanov Egor 1 : 0 Potapov Stepan 782
1323 Kuvaev Vyacheslav 0 : 1 Metreveli Maksim 1679
1092 Noskov Pavel 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1580
  Vereshagin Dmitrii 1 : 0 Geletyuk Konstantin 941
1767 Semyonov Oleg 1 : 0 Semenov Andrei 1020
1032 Piruakov Artem 0 : 1 Pakholkov Stepan  
1255 Prokopyev Andrei 1 : 0 Fokichev Egor 1193
874 Kazantsev Konstantin 1 : 0 Makhin Matvei 990
1299 Shabanov Ruslan 1 : 0 Bykov Dmitrii 1046
1381 Naumov Egor 1 : 0 Kulin Maxim 1036
1009 Startsev Maksim 0 : 1 Stoyanov Kirill 1525
977 Mikryukov Sergey 1 : 0 Dyachkov Nikita 1407
 
Round: M3
1381 Naumov Egor 0 : 1 Yusupmurzin Danila 1580
1036 Kulin Maxim 0 : 1 Dyachkov Nikita 1407
1020 Semenov Andrei 1 : 0 Geletyuk Konstantin 941
  Vereshagin Dmitrii 0 : 1 Fokichev Egor 1193
1323 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Startsev Maksim 1009
1679 Metreveli Maksim 1 : 0 Stoyanov Kirill 1525
1092 Noskov Pavel 1 : 0 Pakholkov Stepan  
796 Pavlovskiy Egor 1 : 0 Parshenok Andrey  
1404 Stoyanov Egor 0 : 1 Kazantsev Konstantin 874
990 Makhin Matvei 1 : 0 Potapov Stepan 782
977 Mikryukov Sergey 1 : 0 Prokopyev Andrei 1255
1046 Bykov Dmitrii 0 : 1 Piruakov Artem 1032
  Semenov Oleg 1 : 0 Shabanov Ruslan 1299
 
Round: M4
1679 Metreveli Maksim 1 : 0 Prokopyev Andrei 1255
1299 Shabanov Ruslan 0 : 1 Kulin Maxim 1036
1404 Stoyanov Egor 1 : 0 Piruakov Artem 1032
941 Geletyuk Konstantin 1 : 0 Parshenok Andrey  
796 Pavlovskiy Egor 0 : 1 Makhin Matvei 990
874 Kazantsev Konstantin 0 : 1 Dyachkov Nikita 1407
1580 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Mikryukov Sergey 977
1009 Startsev Maksim 1 : 0 Vereshagin Dmitrii  
1020 Semenov Andrei 1 : 0 Pakholkov Stepan  
1767 Semyonov Oleg 0 : 1 Stoyanov Kirill 1525
1046 Bykov Dmitrii 1 : 0 Potapov Stepan 782
1092 Noskov Pavel 0 : 1 Fokichev Egor 1193
1381 Naumov Egor 0.5 : 0.5 Kuvaev Vyacheslav 1323
 
Round: M5
  Vereshagin Dmitrii 0 : 1 Stoyanov Egor 1404
1299 Shabanov Ruslan 1 : 0 Geletyuk Konstantin 941
977 Mikryukov Sergey 0 : 1 Fokichev Egor 1193
1525 Stoyanov Kirill 1 : 0 Dyachkov Nikita 1407
1046 Bykov Dmitrii 0 : 1 Parshenok Andrey  
1255 Prokopyev Andrei 0.5 : 0.5 Naumov Egor 1381
874 Kazantsev Konstantin 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav 1323
1032 Piruakov Artem 1 : 0 Pavlovskiy Egor 796
1580 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Metreveli Maksim 1679
1092 Noskov Pavel 1 : 0 Semyonov Oleg 1767
1036 Kulin Maxim 0.5 : 0.5 Semenov Andrei 1020
1009 Startsev Maksim 1 : 0 Makhin Matvei 990
782 Potapov Stepan 1 : 0 Pakholkov Stepan  
 
Round: M6
874 Kazantsev Konstantin 1 : 0 Piruakov Artem 1032
1404 Stoyanov Egor 1 : 0 Kulin Maxim 1036
1020 Semenov Andrei 0 : 1 Prokopyev Andrei 1255
796 Pavlovskiy Egor 0 : 1 Geletyuk Konstantin 941
1580 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Stoyanov Kirill 1525
1092 Noskov Pavel 0 : 1 Naumov Egor 1381
1407 Dyachkov Nikita 1 : 0 Startsev Maksim 1009
1299 Shabanov Ruslan 1 : 0 Makhin Matvei 990
1046 Bykov Dmitrii 1 : 0 Pakholkov Stepan  
1679 Metreveli Maksim 0 : 1 Fokichev Egor 1193
782 Potapov Stepan 1 : 0 Parshenok Andrey  
977 Mikryukov Sergey 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1323
1767 Semyonov Oleg 1 : 0 Vereshagin Dmitrii  
 
Round: M7
1404 Stoyanov Egor 0 : 1 Stoyanov Kirill 1525
977 Mikryukov Sergey 0 : 1 Metreveli Maksim 1679
1299 Shabanov Ruslan 1 : 0 Semenov Andrei 1020
1032 Piruakov Artem 0 : 1 Geletyuk Konstantin 941
1255 Prokopyev Andrei 0 : 1 Kuvaev Vyacheslav 1323
  Semenov Oleg 0 : 1 Kazantsev Konstantin 874
1046 Bykov Dmitrii 1 : 0 Pavlovskiy Egor 796
  Parshenok Andrey 0 : 1 Pakholkov Stepan  
1580 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Fokichev Egor 1193
1036 Kulin Maxim 1 : 0 Makhin Matvei 990
1407 Dyachkov Nikita 0 : 1 Naumov Egor 1381
782 Potapov Stepan 1 : 0 Vereshagin Dmitrii  
1092 Noskov Pavel 1 : 0 Startsev Maksim 1009
 
Round: W1
902 Yudina Polina 1 : 0 Minkina Yuliya  
1959 Sorokina Oksana 0 : 1 Fokicheva Anna 1178
2156 Savrasova Yulia 0.5 : 0.5 Yusupmurzina Darya 1734
1048 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Minkina Elena  
1289 Novikova Daria 0 : 1 Matushkina Ksenia 1545
902 Yudina Polina 0 : 1 Porokhina Ekaterina 1397
 
Round: W2
1382 Stulova Darya 0 : 1 Matushkina Ksenia 1545
1048 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Fokicheva Anna 1178
1036 Buslakova Anastasja 1 : 0 Yudina Polina 902
1959 Sorokina Oksana 1 : 0 Savrasova Yulia 2156
1790 Yudina Maria 1 : 0 Minkina Yuliya  
898 Vostriakova Yulia 1 : 0 Minkina Elena  
858 Popova Maria 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1734
 
Round: W3
1048 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Porokhina Ekaterina 1397
1959 Sorokina Oksana 1 : 0 Minkina Elena  
1734 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Yudina Polina 902
1178 Fokicheva Anna 0 : 1 Yudina Maria 1790
2156 Savrasova Yulia 1 : 0 Popova Maria 858
1545 Matushkina Ksenia 1 : 0 Buslakova Anastasja 1036
 
Round: W4
2156 Savrasova Yulia 1 : 0 Yudina Polina 902
1734 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Simanovskaia Anastasia 1048
1547 Prokopets Tatyana 0 : 1 Sorokina Oksana 1959
  Minkina Elena 0 : 1 Minkina Yuliya  
1790 Yudina Maria 1 : 0 Buslakova Anastasja 1036
1178 Fokicheva Anna 1 : 0 Vostriakova Yulia 898
1397 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Matushkina Ksenia 1545
 
Round: W5
1178 Fokicheva Anna 0 : 1 Buslakova Anastasja 1036
1545 Matushkina Ksenia 0.5 : 0.5 Sorokina Oksana 1959
1397 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1734
898 Vostriakova Yulia 0 : 1 Minkina Yuliya  
1048 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Savrasova Yulia 2156
1289 Novikova Daria 0 : 1 Yudina Maria 1790
858 Popova Maria 1 : 0 Yudina Polina 902
  Minkina Elena 0 : 1 Buslakova Darya 938
 
Round: W6
858 Popova Maria 1 : 0 Minkina Yuliya  
1790 Yudina Maria 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1734
1289 Novikova Daria 0 : 1 Sorokina Oksana 1959
  Minkina Elena 0 : 1 Yudina Polina 902
1178 Fokicheva Anna 0 : 1 Buslakova Anastasja 1036
1397 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Savrasova Yulia 2156
1545 Matushkina Ksenia 1 : 0 Simanovskaia Anastasia 1048
 
Round: W7
1790 Yudina Maria 0 : 1 Savrasova Yulia 2156
1048 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Minkina Yuliya  
1397 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Sorokina Oksana 1959
898 Vostriakova Yulia 1 : 0 Yudina Polina 902
1545 Matushkina Ksenia 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1734
1178 Fokicheva Anna 1 : 0 Minkina Elena  
Country: Russia
City: Podyuga
Start: 2021-01-02
End: 2021-01-05
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.020051956176758 sec.