Youth Russian Championship
Round: A1
  Sveshnikov Ilya 0 : 1 Shabanov Ruslan 1299
 
Round: A2
  Semenov Oleg 0.5 : 0.5 Sveshnikov Ilya  
 
Round: A3
1299 Shabanov Ruslan 1 : 0 Semenov Oleg  
 
Round: A4
  Sveshnikov Ilya 1 : 0 Shabanov Ruslan 1299
 
Round: A5
  Semenov Oleg 0.5 : 0.5 Sveshnikov Ilya  
 
Round: A6
  Semenov Oleg 1 : 0 Shabanov Ruslan 1299
 
Round: B1
1328 Arzybov Vladislav 0 : 1 Makhin Matvei 1014
1815 Gromov Danila 1 : 0 Stoyanov Kirill 1434
1852 Burtsev Peter 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1607
1465 Dyachkov Nikita 1 : 0 Semenov Andrei 977
1150 Kulin Maxim 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1319
 
Round: B2
1434 Stoyanov Kirill 0 : 1 Burtsev Peter 1852
1328 Arzybov Vladislav 1 : 0 Semenov Andrei 977
1607 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Makhin Matvei 1014
1815 Gromov Danila 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1319
1465 Dyachkov Nikita 1 : 0 Kulin Maxim 1150
 
Round: B3
1150 Kulin Maxim 1 : 0 Arzybov Vladislav 1328
1465 Dyachkov Nikita 0 : 1 Gromov Danila 1815
1607 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Stoyanov Kirill 1434
1319 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Burtsev Peter 1852
1014 Makhin Matvei 1 : 0 Semenov Andrei 977
 
Round: B4
1815 Gromov Danila 1 : 0 Arzybov Vladislav 1328
1607 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Semenov Andrei 977
1465 Dyachkov Nikita 1 : 0 Burtsev Peter 1852
1150 Kulin Maxim 1 : 0 Makhin Matvei 1014
1319 Kuvaev Vyacheslav 0.5 : 0.5 Stoyanov Kirill 1434
 
Round: B5
1852 Burtsev Peter 1 : 0 Arzybov Vladislav 1328
1465 Dyachkov Nikita 1 : 0 Stoyanov Kirill 1434
1607 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1319
1150 Kulin Maxim 1 : 0 Semenov Andrei 977
1815 Gromov Danila 1 : 0 Makhin Matvei 1014
 
Round: B6
1014 Makhin Matvei 0 : 1 Burtsev Peter 1852
1607 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Kulin Maxim 1150
1319 Kuvaev Vyacheslav 0.5 : 0.5 Dyachkov Nikita 1465
1328 Arzybov Vladislav 0.5 : 0.5 Stoyanov Kirill 1434
977 Semenov Andrei 0 : 1 Gromov Danila 1815
 
Round: B7
1607 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Dyachkov Nikita 1465
977 Semenov Andrei 0 : 1 Burtsev Peter 1852
1815 Gromov Danila 1 : 0 Kulin Maxim 1150
1434 Stoyanov Kirill 1 : 0 Makhin Matvei 1014
1319 Kuvaev Vyacheslav 0.5 : 0.5 Arzybov Vladislav 1328
 
Round: B8
977 Semenov Andrei 0 : 1 Stoyanov Kirill 1434
1465 Dyachkov Nikita 1 : 0 Arzybov Vladislav 1328
1607 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Gromov Danila 1815
1319 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Makhin Matvei 1014
1150 Kulin Maxim 0 : 1 Burtsev Peter 1852
 
Round: B9
1319 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Semenov Andrei 977
1328 Arzybov Vladislav 0.5 : 0.5 Yusupmurzin Danila 1607
1815 Gromov Danila 1 : 0 Burtsev Peter 1852
1150 Kulin Maxim 0 : 1 Stoyanov Kirill 1434
1465 Dyachkov Nikita 1 : 0 Makhin Matvei 1014
 
Round: G1
1467 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Vostriakova Yulia 864
990 Karavaeva Maria 0 : 1 Buslakova Darya 958
1028 Churikova Daria 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1433
1745 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Popova Maria 844
1184 Petrova Mariia 1 : 0 Sonina Vladislava 1069
 
Round: G2
1184 Petrova Mariia 0 : 1 Fokicheva Anna 1196
1467 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Sonina Vladislava 1069
844 Popova Maria 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1433
990 Karavaeva Maria 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1745
864 Vostriakova Yulia 1 : 0 Churikova Daria 1028
 
Round: G3
1745 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Buslakova Darya 958
1433 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Karavaeva Maria 990
1069 Sonina Vladislava 0 : 1 Churikova Daria 1028
844 Popova Maria 0 : 1 Vostriakova Yulia 864
1467 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Fokicheva Anna 1196
 
Round: G4
1069 Sonina Vladislava 0 : 1 Popova Maria 844
990 Karavaeva Maria 1 : 0 Vostriakova Yulia 864
1196 Fokicheva Anna 0 : 1 Churikova Daria 1028
1467 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Petrova Mariia 1184
958 Buslakova Darya 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1433
 
Round: G5
844 Popova Maria 0 : 1 Fokicheva Anna 1196
1745 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Tolstoguzova Daria 1433
1028 Churikova Daria 0 : 1 Petrova Mariia 1184
1069 Sonina Vladislava 1 : 0 Karavaeva Maria 990
958 Buslakova Darya 1 : 0 Vostriakova Yulia 864
 
Round: G6
1745 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Vostriakova Yulia 864
958 Buslakova Darya 0 : 1 Sonina Vladislava 1069
1196 Fokicheva Anna 1 : 0 Karavaeva Maria 990
1184 Petrova Mariia 1 : 0 Popova Maria 844
1467 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Churikova Daria 1028
 
Round: G7
958 Buslakova Darya 0 : 1 Petrova Mariia 1184
990 Karavaeva Maria 0 : 1 Petrova Mariia 1184
1433 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Vostriakova Yulia 864
1467 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Popova Maria 844
958 Buslakova Darya 0 : 1 Fokicheva Anna 1196
1745 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Sonina Vladislava 1069
 
Round: G8
1745 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Fokicheva Anna 1196
1433 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Sonina Vladislava 1069
844 Popova Maria 0 : 1 Churikova Daria 1028
990 Karavaeva Maria 0 : 1 Porokhina Ekaterina 1467
 
Round: G9
1467 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Buslakova Darya 958
1069 Sonina Vladislava 1 : 0 Vostriakova Yulia 864
1433 Tolstoguzova Daria 0 : 1 Fokicheva Anna 1196
990 Karavaeva Maria 0 : 1 Churikova Daria 1028
1184 Petrova Mariia 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1745
 
Round: G10
990 Karavaeva Maria 0.5 : 0.5 Popova Maria 844
1467 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1745
958 Buslakova Darya 0 : 1 Churikova Daria 1028
864 Vostriakova Yulia 0 : 1 Fokicheva Anna 1196
1184 Petrova Mariia 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1433
 
Round: G11
1028 Churikova Daria 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1745
1184 Petrova Mariia 1 : 0 Vostriakova Yulia 864
958 Buslakova Darya 0.5 : 0.5 Popova Maria 844
1196 Fokicheva Anna 0.5 : 0.5 Sonina Vladislava 1069
1467 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1433
 
Round: D1
922 Kazantsev Konstantin 1 : 0 Pinsky Alexander 1327
697 Zolotarev Konstantin 0 : 1 Pavlovskiy Egor 779
  Belozerov Timofei 0 : 1 Eliseev Georgy  
1231 Vislovich Vladislav 1 : 0 Afanasiev Maksim  
  Ozerov Denis 1 : 0 Mikryukov Sergey 1003
1091 Noskov Pavel 1 : 0 Potapov Stepan 767
 
Round: D2
1327 Pinsky Alexander 1 : 0 Zolotarev Konstantin 697
  Eliseev Georgy 0 : 1 Mikryukov Sergey 1003
1091 Noskov Pavel 1 : 0 Ozerov Denis  
  Belozerov Timofei 0 : 1 Pavlovskiy Egor 779
1231 Vislovich Vladislav 1 : 0 Kazantsev Konstantin 922
767 Potapov Stepan 1 : 0 Afanasiev Maksim  
 
Round: D3
1231 Vislovich Vladislav 1 : 0 Zolotarev Konstantin 697
767 Potapov Stepan 1 : 0 Ozerov Denis  
1091 Noskov Pavel 1 : 0 Eliseev Georgy  
779 Pavlovskiy Egor 0 : 1 Mikryukov Sergey 1003
  Afanasiev Maksim 0 : 1 Kazantsev Konstantin 922
1327 Pinsky Alexander 1 : 0 Belozerov Timofei  
 
Round: D4
1091 Noskov Pavel 1 : 0 Pavlovskiy Egor 779
  Eliseev Georgy 1 : 0 Potapov Stepan 767
1231 Vislovich Vladislav 1 : 0 Belozerov Timofei  
  Afanasiev Maksim 0 : 1 Ozerov Denis  
697 Zolotarev Konstantin 0 : 1 Kazantsev Konstantin 922
1003 Mikryukov Sergey 0 : 1 Pinsky Alexander 1327
 
Round: D5
1091 Noskov Pavel 0 : 1 Pinsky Alexander 1327
  Belozerov Timofei 0 : 1 Kazantsev Konstantin 922
  Eliseev Georgy 0 : 1 Ozerov Denis  
779 Pavlovskiy Egor 0 : 1 Potapov Stepan 767
1231 Vislovich Vladislav 0 : 1 Mikryukov Sergey 1003
697 Zolotarev Konstantin 0 : 1 Afanasiev Maksim  
 
Round: D6
697 Zolotarev Konstantin 0 : 1 Belozerov Timofei  
1231 Vislovich Vladislav 0 : 1 Noskov Pavel 1091
779 Pavlovskiy Egor 0 : 1 Ozerov Denis  
922 Kazantsev Konstantin 0 : 1 Mikryukov Sergey 1003
  Afanasiev Maksim 0 : 1 Eliseev Georgy  
1327 Pinsky Alexander 1 : 0 Potapov Stepan 767
 
Round: D7
697 Zolotarev Konstantin 0 : 1 Mikryukov Sergey 1003
1327 Pinsky Alexander 1 : 0 Ozerov Denis  
  Belozerov Timofei 1 : 0 Afanasiev Maksim  
1231 Vislovich Vladislav 1 : 0 Potapov Stepan 767
1091 Noskov Pavel 0 : 1 Kazantsev Konstantin 922
779 Pavlovskiy Egor 1 : 0 Eliseev Georgy  
 
Round: D8
767 Potapov Stepan 0 : 1 Kazantsev Konstantin 922
1231 Vislovich Vladislav 1 : 0 Ozerov Denis  
  Eliseev Georgy 0 : 1 Pinsky Alexander 1327
779 Pavlovskiy Egor 1 : 0 Afanasiev Maksim  
1003 Mikryukov Sergey 1 : 0 Belozerov Timofei  
697 Zolotarev Konstantin 0 : 1 Noskov Pavel 1091
 
Round: D9
1231 Vislovich Vladislav 1 : 0 Eliseev Georgy  
697 Zolotarev Konstantin 1 : 0 Potapov Stepan 767
1091 Noskov Pavel 1 : 0 Belozerov Timofei  
779 Pavlovskiy Egor 0 : 1 Pinsky Alexander 1327
  Ozerov Denis 0 : 1 Kazantsev Konstantin 922
  Afanasiev Maksim 0 : 1 Mikryukov Sergey 1003
 
Round: D10
922 Kazantsev Konstantin 1 : 0 Eliseev Georgy  
1003 Mikryukov Sergey 0 : 1 Noskov Pavel 1091
767 Potapov Stepan 1 : 0 Belozerov Timofei  
1231 Vislovich Vladislav 1 : 0 Pavlovskiy Egor 779
1327 Pinsky Alexander 1 : 0 Afanasiev Maksim  
697 Zolotarev Konstantin 0 : 1 Ozerov Denis  
 
Round: D11
1231 Vislovich Vladislav 0 : 1 Pinsky Alexander 1327
  Afanasiev Maksim 0 : 1 Noskov Pavel 1091
  Ozerov Denis 1 : 0 Belozerov Timofei  
779 Pavlovskiy Egor 1 : 0 Kazantsev Konstantin 922
697 Zolotarev Konstantin 0 : 1 Eliseev Georgy  
767 Potapov Stepan 0 : 1 Mikryukov Sergey 1003
 
Round: H1
  Kolchurina Anastasia 1 : 0 Minkina Elena  
815 Minkina Yuliya 1 : 0 Ozerova Marina  
1112 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Zvezdina Nataliya 722
756 Nikitina Darina 0 : 1 Yudina Polina 879
946 Belova Polina 1 : 0 Chernetsova Ekaterina  
  Litvak Sofia 0 : 1 Buslakova Anastasja 1103
 
Round: H2
756 Nikitina Darina 1 : 0 Minkina Elena  
722 Zvezdina Nataliya 1 : 0 Kolchurina Anastasia  
  Chernetsova Ekaterina 0 : 1 Minkina Yuliya 815
1112 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Litvak Sofia  
  Ozerova Marina 0 : 1 Buslakova Anastasja 1103
946 Belova Polina 1 : 0 Yudina Polina 879
 
Round: H3
756 Nikitina Darina 0 : 1 Belova Polina 946
  Kolchurina Anastasia 1 : 0 Litvak Sofia  
879 Yudina Polina 1 : 0 Minkina Yuliya 815
  Chernetsova Ekaterina 0 : 1 Buslakova Anastasja 1103
722 Zvezdina Nataliya 1 : 0 Minkina Elena  
1112 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Ozerova Marina  
 
Round: H4
1112 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Chernetsova Ekaterina  
946 Belova Polina 1 : 0 Minkina Yuliya 815
  Minkina Elena 0 : 1 Litvak Sofia  
  Kolchurina Anastasia 1 : 0 Ozerova Marina  
722 Zvezdina Nataliya 0 : 1 Nikitina Darina 756
879 Yudina Polina 0 : 1 Buslakova Anastasja 1103
 
Round: H5
1112 Simanovskaia Anastasia 0.5 : 0.5 Yudina Polina 879
1103 Buslakova Anastasja 1 : 0 Belova Polina 946
  Minkina Elena 1 : 0 Ozerova Marina  
815 Minkina Yuliya 0 : 1 Nikitina Darina 756
  Kolchurina Anastasia 0 : 1 Chernetsova Ekaterina  
  Litvak Sofia 1 : 0 Zvezdina Nataliya 722
 
Round: H6
  Litvak Sofia 0 : 1 Nikitina Darina 756
722 Zvezdina Nataliya 0 : 1 Ozerova Marina  
  Kolchurina Anastasia 0 : 1 Yudina Polina 879
  Minkina Elena 0 : 1 Chernetsova Ekaterina  
1112 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Belova Polina 946
1103 Buslakova Anastasja 1 : 0 Minkina Yuliya 815
 
Round: H7
  Chernetsova Ekaterina 0 : 1 Zvezdina Nataliya 722
756 Nikitina Darina 0 : 1 Buslakova Anastasja 1103
946 Belova Polina 0 : 1 Kolchurina Anastasia  
1112 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Minkina Yuliya 815
  Minkina Elena 0 : 1 Yudina Polina 879
  Litvak Sofia 1 : 0 Ozerova Marina  
 
Round: H8
  Chernetsova Ekaterina 0 : 1 Litvak Sofia  
1112 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Buslakova Anastasja 1103
  Ozerova Marina 0 : 1 Nikitina Darina 756
  Minkina Elena 0 : 1 Belova Polina 946
722 Zvezdina Nataliya 1 : 0 Yudina Polina 879
  Kolchurina Anastasia 0 : 1 Minkina Yuliya 815
 
Round: H9
  Litvak Sofia 1 : 0 Yudina Polina 879
722 Zvezdina Nataliya 0 : 1 Belova Polina 946
1103 Buslakova Anastasja 1 : 0 Kolchurina Anastasia  
815 Minkina Yuliya 1 : 0 Minkina Elena  
  Ozerova Marina 0 : 1 Chernetsova Ekaterina  
1112 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Nikitina Darina 756
 
Round: H10
  Minkina Elena 0 : 1 Buslakova Anastasja 1103
  Kolchurina Anastasia 0 : 1 Simanovskaia Anastasia 1112
879 Yudina Polina 1 : 0 Ozerova Marina  
  Chernetsova Ekaterina 0 : 1 Nikitina Darina 756
722 Zvezdina Nataliya 0 : 1 Minkina Yuliya 815
946 Belova Polina 0 : 1 Litvak Sofia  
 
Round: H11
  Kolchurina Anastasia 0 : 1 Nikitina Darina 756
722 Zvezdina Nataliya 0 : 1 Buslakova Anastasja 1103
1112 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Minkina Elena  
  Ozerova Marina 0 : 1 Belova Polina 946
  Litvak Sofia 1 : 0 Minkina Yuliya 815
879 Yudina Polina 1 : 0 Chernetsova Ekaterina  
 
Round: C1
1083 Strakulia Lev 1 : 0 Apanasenko Aleksey  
1020 Barinov Rendom 1 : 0 Filipenkov Mikhail  
1109 Startsev Maksim 1 : 0 Mikhalitsyn Matvey 1008
823 Vereshagin Dmitrii 1 : 0 Tikhomirov Artem  
  Kulagin Artem 0 : 1 Valinkin Andrei 1332
1513 Burtsev Nikolai 1 : 0 Pushkin Ivan 1112
1439 Sidorov Mikhail 1 : 0 Leontiev Anton  
1410 Stoyanov Egor 1 : 0 Nikitin Alexandr  
1188 Prokopyev Andrei 1 : 0 Marushev Ilya  
1187 Fokichev Egor 1 : 0 Danilov Daniil  
 
Round: C2
  Filipenkov Mikhail 1 : 0 Leontiev Anton  
823 Vereshagin Dmitrii 0 : 1 Fokichev Egor 1187
  Tikhomirov Artem 0.5 : 0.5 Danilov Daniil  
  Marushev Ilya 1 : 0 Kulagin Artem  
1188 Prokopyev Andrei 0 : 1 Valinkin Andrei 1332
  Apanasenko Aleksey 1 : 0 Pushkin Ivan 1112
1439 Sidorov Mikhail 1 : 0 Barinov Rendom 1020
1083 Strakulia Lev 0 : 1 Burtsev Nikolai 1513
1109 Startsev Maksim 0 : 1 Stoyanov Egor 1410
1008 Mikhalitsyn Matvey 1 : 0 Nikitin Alexandr  
 
Round: C3
1188 Prokopyev Andrei 1 : 0 Filipenkov Mikhail  
  Kulagin Artem 0 : 1 Pushkin Ivan 1112
  Danilov Daniil 0.5 : 0.5 Nikitin Alexandr  
1410 Stoyanov Egor 0 : 1 Fokichev Egor 1187
  Marushev Ilya 0 : 1 Vereshagin Dmitrii 823
  Leontiev Anton 1 : 0 Tikhomirov Artem  
1083 Strakulia Lev 0 : 1 Mikhalitsyn Matvey 1008
1439 Sidorov Mikhail 0 : 1 Burtsev Nikolai 1513
1020 Barinov Rendom 0.5 : 0.5 Valinkin Andrei 1332
  Apanasenko Aleksey 0 : 1 Startsev Maksim 1109
 
Round: C4
  Marushev Ilya 1 : 0 Apanasenko Aleksey  
1410 Stoyanov Egor 0 : 1 Valinkin Andrei 1332
1439 Sidorov Mikhail 1 : 0 Vereshagin Dmitrii 823
  Kulagin Artem 0 : 1 Nikitin Alexandr  
  Tikhomirov Artem 1 : 0 Filipenkov Mikhail  
1112 Pushkin Ivan 1 : 0 Leontiev Anton  
1083 Strakulia Lev 1 : 0 Danilov Daniil  
1188 Prokopyev Andrei 1 : 0 Startsev Maksim 1109
1020 Barinov Rendom 1 : 0 Mikhalitsyn Matvey 1008
1187 Fokichev Egor 0 : 1 Burtsev Nikolai 1513
 
Round: C5
1410 Stoyanov Egor 1 : 0 Strakulia Lev 1083
1410 Stoyanov Egor 1 : 0 Strakulia Lev 1083
1188 Prokopyev Andrei 0 : 1 Sidorov Mikhail 1439
1112 Pushkin Ivan 0 : 1 Mikhalitsyn Matvey 1008
  Leontiev Anton 0 : 1 Kulagin Artem  
  Danilov Daniil 1 : 0 Filipenkov Mikhail  
  Marushev Ilya 1 : 0 Tikhomirov Artem  
1020 Barinov Rendom 0 : 1 Fokichev Egor 1187
1513 Burtsev Nikolai 1 : 0 Valinkin Andrei 1332
1109 Startsev Maksim 1 : 0 Vereshagin Dmitrii 823
  Apanasenko Aleksey 0 : 1 Nikitin Alexandr  
 
Round: C6
1083 Strakulia Lev 0 : 1 Barinov Rendom 1020
1332 Valinkin Andrei 0 : 1 Mikhalitsyn Matvey 1008
1109 Startsev Maksim 0 : 1 Burtsev Nikolai 1513
1188 Prokopyev Andrei 1 : 0 Nikitin Alexandr  
1439 Sidorov Mikhail 1 : 0 Fokichev Egor 1187
  Leontiev Anton 1 : 0 Apanasenko Aleksey  
823 Vereshagin Dmitrii 1 : 0 Danilov Daniil  
  Kulagin Artem 1 : 0 Filipenkov Mikhail  
1410 Stoyanov Egor 1 : 0 Marushev Ilya  
  Tikhomirov Artem 0 : 1 Pushkin Ivan 1112
 
Round: C7
1112 Pushkin Ivan 1 : 0 Barinov Rendom 1020
1187 Fokichev Egor 1 : 0 Mikhalitsyn Matvey 1008
  Nikitin Alexandr 0 : 1 Leontiev Anton  
1513 Burtsev Nikolai 1 : 0 Prokopyev Andrei 1188
1439 Sidorov Mikhail 0.5 : 0.5 Stoyanov Egor 1410
  Filipenkov Mikhail 1 : 0 Apanasenko Aleksey  
823 Vereshagin Dmitrii 0 : 1 Valinkin Andrei 1332
1083 Strakulia Lev 1 : 0 Tikhomirov Artem  
  Danilov Daniil 1 : 0 Kulagin Artem  
  Marushev Ilya 0 : 1 Startsev Maksim 1109
 
Round: C8
  Marushev Ilya 0 : 1 Filipenkov Mikhail  
  Leontiev Anton 0 : 1 Danilov Daniil  
  Apanasenko Aleksey 1 : 0 Kulagin Artem  
1112 Pushkin Ivan 0 : 1 Fokichev Egor 1187
1008 Mikhalitsyn Matvey 0 : 1 Prokopyev Andrei 1188
1332 Valinkin Andrei 0 : 1 Sidorov Mikhail 1439
1410 Stoyanov Egor 0 : 1 Burtsev Nikolai 1513
823 Vereshagin Dmitrii 1 : 0 Strakulia Lev 1083
1109 Startsev Maksim 1 : 0 Barinov Rendom 1020
  Tikhomirov Artem 1 : 0 Nikitin Alexandr  
 
Round: C9
  Marushev Ilya 0 : 1 Leontiev Anton  
1188 Prokopyev Andrei 0 : 1 Fokichev Egor 1187
1439 Sidorov Mikhail 0.5 : 0.5 Startsev Maksim 1109
  Danilov Daniil 1 : 0 Valinkin Andrei 1332
1083 Strakulia Lev 1 : 0 Kulagin Artem  
  Nikitin Alexandr 0 : 1 Filipenkov Mikhail  
823 Vereshagin Dmitrii 0 : 1 Barinov Rendom 1020
1008 Mikhalitsyn Matvey 0 : 1 Burtsev Nikolai 1513
1410 Stoyanov Egor 1 : 0 Pushkin Ivan 1112
  Tikhomirov Artem 1 : 0 Apanasenko Aleksey  
 
Round: E1
1757 Lashko Kira 1 : 0 Stulova Darya 1390
 
Round: E2
1534 Prokopets Tatyana 1 : 0 Stulova Darya 1390
 
Round: E3
1534 Prokopets Tatyana 0.5 : 0.5 Lashko Kira 1757
 
Round: E4
1757 Lashko Kira 1 : 0 Stulova Darya 1390
 
Round: E5
1390 Stulova Darya 1 : 0 Prokopets Tatyana 1534
 
Round: E6
1757 Lashko Kira 1 : 0 Prokopets Tatyana 1534
 
Round: F1
1590 Sadova Taisia 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1657
1505 Matushkina Ksenia 1 : 0 Shangina Alexandra 1173
 
Round: F2
1590 Sadova Taisia 0.5 : 0.5 Linich Anastasia 1246
1657 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Matushkina Ksenia 1505
 
Round: F3
1173 Shangina Alexandra 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1657
1505 Matushkina Ksenia 1 : 0 Linich Anastasia 1246
 
Round: F4
1505 Matushkina Ksenia 0.5 : 0.5 Sadova Taisia 1590
1173 Shangina Alexandra 0 : 1 Linich Anastasia 1246
 
Round: F5
1590 Sadova Taisia 1 : 0 Shangina Alexandra 1173
1657 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Linich Anastasia 1246
 
Round: F6
1657 Tolstoguzova Sofia 0.5 : 0.5 Sadova Taisia 1590
1173 Shangina Alexandra 0.5 : 0.5 Matushkina Ksenia 1505
 
Round: F7
1505 Matushkina Ksenia 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1657
1590 Sadova Taisia 0 : 1 Linich Anastasia 1246
 
Round: F8
1505 Matushkina Ksenia 0.5 : 0.5 Linich Anastasia 1246
1173 Shangina Alexandra 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1657
 
Round: F9
1590 Sadova Taisia 0 : 1 Matushkina Ksenia 1505
1246 Linich Anastasia 1 : 0 Shangina Alexandra 1173
 
Round: F10
1657 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Linich Anastasia 1246
1590 Sadova Taisia 1 : 0 Shangina Alexandra 1173
Country: Russia
City: Rybinsk
Start: 2021-03-25
End: 2021-03-30
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.046245813369751 sec.