Podyuga Sbory
Round: 1
1975 Pestereva Maria 1 : 0 Ivanova Anna  
1761 Lebedeva Tatjana 1 : 0 Lashko Kira  
1643 Romanov Sergey 1 : 0 Fedotov Denis  
1640 Kurdina Olga 1 : 0 Buyanova Annushka  
1624 Molotova Anastasja 1 : 0 Serebryannikova Anzhelika  
1762 Oborina Anastasja 1 : 0 Novozhilov Nikita  
1821 Merkulov Maxim 1 : 0 Serebryannikova Darya  
1730 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Vostryakov Alexey  
1628 Litvinova Yulia 1 : 0 Kaspirovich Maxim  
  Karpov Fyodor 1 : 0 Rachitsky Dmitry  
  Bovkonyuk Pavel 1 : 0 Stulova Kristina  
1419 Buyanova Galina 0 : 1 Krayeva Tatyana 1927
1661 Savrasov Ruslan 1 : 0 Maurina Kristina  
1439 Novozhilova Olesya 1 : 0 Evdokimova Ksenija  
1577 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Bukov Artyom  
1820 Maximov Nikolay 1 : 0 Buyanov Dmitry  
1991 Okatova Anna 1 : 0 Gabrilyan Viktoriya  
  Medvedev Dmitry 1 : 0 Falyova Svetlana  
2289 Kadulin Alexandr 1 : 0 Belous Polina 1493
2016 Kryuchok Roman 1 : 0 Litvinova Alina 1300
1420 Tumanov Yuryi 0 : 1 Sumarokov Evgeny 2126
1484 Prokopyev Ruslan 0 : 1 Merkulov Artyom 2139
 
Round: 2
1975 Pestereva Maria 1 : 0 Maximov Nikolay 1820
1439 Novozhilova Olesya 0 : 1 Okatova Anna 1991
1643 Romanov Sergey 0 : 1 Kryuchok Roman 2016
2139 Merkulov Artyom 1 : 0 Oborina Anastasja 1762
2289 Kadulin Alexandr 1 : 0 Kurdina Olga 1640
1927 Krayeva Tatyana 1 : 0 Savrasov Ruslan 1661
  Medvedev Dmitry 0 : 1 Merkulov Maxim 1821
2126 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Lebedeva Tatjana 1761
  Karpov Fyodor 0 : 1 Rachitskaya Viktoria 1730
  Fedotov Denis 1 : 0 Litvinova Alina 1300
  Rachitsky Dmitry 0 : 1 Vostryakov Alexey  
  Falyova Svetlana 0 : 1 Serebryannikova Darya  
  Ivanova Anna 1 : 0 Buyanov Dmitry  
  Evdokimova Ksenija 0 : 1 Gabrilyan Viktoriya  
  Stulova Kristina 0 : 1 Serebryannikova Anzhelika  
1975 Pestereva Maria 1 : 0 Maximov Nikolay 1820
  Lashko Kira 0 : 1 Tumanov Yuryi 1420
  Buyanova Annushka 0 : 1 Belous Polina 1493
  Maurina Kristina 0 : 1 Buyanova Galina 1419
  Bovkonyuk Pavel 0 : 1 Molotova Anastasja 1624
  Bukov Artyom 0 : 1 Kaspirovich Maxim  
1628 Litvinova Yulia 0 : 1 Sumarokova Aleksandra 1577
 
Round: 3
1577 Sumarokova Aleksandra 0 : 1 Kurdina Olga 1640
1761 Lebedeva Tatjana 1 : 0 Kaspirovich Maxim  
1643 Romanov Sergey 1 : 0 Serebryannikova Darya  
1419 Buyanova Galina 0 : 1 Litvinova Yulia 1628
2126 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Molotova Anastasja 1624
1975 Pestereva Maria 1 : 0 Merkulov Maxim 1821
2289 Kadulin Alexandr 1 : 0 Kryuchok Roman 2016
1730 Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Krayeva Tatyana 1927
1484 Prokopyev Ruslan 1 : 0 Karpov Fyodor  
1820 Maximov Nikolay 1 : 0 Serebryannikova Anzhelika  
1300 Litvinova Alina 1 : 0 Medvedev Dmitry  
  Lashko Kira 1 : 0 Stulova Kristina  
  Falyova Svetlana 0 : 1 Buyanov Dmitry  
  Rachitsky Dmitry 1 : 0 Maurina Kristina  
  Buyanova Annushka 1 : 0 Bukov Artyom  
  Novozhilov Nikita 1 : 0 Evdokimova Ksenija  
1420 Tumanov Yuryi 1 : 0 Bovkonyuk Pavel  
1439 Novozhilova Olesya 1 : 0 Fedotov Denis  
1661 Savrasov Ruslan 1 : 0 Gabrilyan Viktoriya  
1991 Okatova Anna 1 : 0 Merkulov Artyom 2139
1493 Belous Polina 1 : 0 Vostryakov Alexey  
 
Round: 4
1640 Kurdina Olga 1 : 0 Tumanov Yuryi 1420
1493 Belous Polina 0 : 1 Merkulov Maxim 1821
1439 Novozhilova Olesya 0 : 1 Kryuchok Roman 2016
1661 Savrasov Ruslan 1 : 0 Molotova Anastasja 1624
2126 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Krayeva Tatyana 1927
1975 Pestereva Maria 0 : 1 Kadulin Alexandr 2289
1484 Prokopyev Ruslan 0 : 1 Lebedeva Tatjana 1761
1730 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Romanov Sergey 1643
2139 Merkulov Artyom 1 : 0 Maximov Nikolay 1820
1762 Oborina Anastasja 1 : 0 Litvinova Yulia 1628
  Novozhilov Nikita 0 : 1 Buyanova Galina 1419
  Ivanova Anna 1 : 0 Lashko Kira  
  Stulova Kristina 1 : 0 Bukov Artyom  
  Medvedev Dmitry 0 : 1 Serebryannikova Darya  
  Falyova Svetlana 1 : 0 Evdokimova Ksenija  
  Bovkonyuk Pavel 1 : 0 Vostryakov Alexey  
  Maurina Kristina 0 : 1 Litvinova Alina 1300
  Karpov Fyodor 0 : 1 Serebryannikova Anzhelika  
  Buyanov Dmitry 0 : 1 Kaspirovich Maxim  
  Fedotov Denis 0 : 1 Gabrilyan Viktoriya  
1991 Okatova Anna 1 : 0 Sumarokova Aleksandra 1577
  Rachitsky Dmitry 0 : 1 Buyanova Annushka  
 
Round: 5
1493 Belous Polina 1 : 0 Ivanova Anna  
  Novozhilov Nikita 1 : 0 Rachitsky Dmitry  
1439 Novozhilova Olesya 1 : 0 Bovkonyuk Pavel  
1628 Litvinova Yulia 1 : 0 Serebryannikova Anzhelika  
1484 Prokopyev Ruslan 1 : 0 Gabrilyan Viktoriya  
  Buyanova Annushka 1 : 0 Medvedev Dmitry  
  Karpov Fyodor 1 : 0 Lashko Kira  
  Evdokimova Ksenija 0 : 1 Maurina Kristina  
  Stulova Kristina 0 : 1 Buyanov Dmitry  
  Bukov Artyom 0.5 : 0.5 Fedotov Denis  
  Vostryakov Alexey 1 : 0 Falyova Svetlana  
1643 Romanov Sergey 1 : 0 Kaspirovich Maxim  
1577 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Serebryannikova Darya  
1419 Buyanova Galina 0 : 1 Molotova Anastasja 1624
1300 Litvinova Alina 0 : 1 Tumanov Yuryi 1420
1975 Pestereva Maria 0.5 : 0.5 Lebedeva Tatjana 1761
1821 Merkulov Maxim 0 : 1 Kryuchok Roman 2016
1730 Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Savrasov Ruslan 1661
2139 Merkulov Artyom 1 : 0 Sumarokov Evgeny 2126
1762 Oborina Anastasja 1 : 0 Krayeva Tatyana 1927
1640 Kurdina Olga 1 : 0 Maximov Nikolay 1820
 
Round: 6
1762 Oborina Anastasja 0 : 1 Okatova Anna 1991
2139 Merkulov Artyom 1 : 0 Rachitskaya Viktoria 1730
1628 Litvinova Yulia 1 : 0 Novozhilova Olesya 1439
1643 Romanov Sergey 1 : 0 Prokopyev Ruslan 1484
1640 Kurdina Olga 0 : 1 Kryuchok Roman 2016
  Fedotov Denis 0 : 1 Maximov Nikolay 1820
2289 Kadulin Alexandr 1 : 0 Sumarokov Evgeny 2126
1493 Belous Polina 0 : 1 Savrasov Ruslan 1661
  Evdokimova Ksenija 0 : 1 Bukov Artyom  
  Rachitsky Dmitry 0 : 1 Lashko Kira  
1577 Sumarokova Aleksandra 0 : 1 Molotova Anastasja 1624
  Maurina Kristina 0 : 1 Medvedev Dmitry  
  Falyova Svetlana 1 : 0 Stulova Kristina  
  Buyanov Dmitry 0 : 1 Litvinova Alina 1300
  Bovkonyuk Pavel 0 : 1 Karpov Fyodor  
1927 Krayeva Tatyana 1 : 0 Lebedeva Tatjana 1761
  Serebryannikova Darya 0 : 1 Buyanova Galina 1419
1420 Tumanov Yuryi 0 : 1 Merkulov Maxim 1821
  Gabrilyan Viktoriya 0 : 1 Serebryannikova Anzhelika  
  Buyanova Annushka 0 : 1 Pestereva Maria 1975
  Novozhilov Nikita 0 : 1 Kaspirovich Maxim  
 
Round: 7
1484 Prokopyev Ruslan 1 : 0 Vostryakov Alexey  
  Novozhilov Nikita 1 : 0 Medvedev Dmitry  
1439 Novozhilova Olesya 1 : 0 Kaspirovich Maxim  
1419 Buyanova Galina 1 : 0 Karpov Fyodor  
  Gabrilyan Viktoriya 1 : 0 Buyanov Dmitry  
  Evdokimova Ksenija 1 : 0 Rachitsky Dmitry  
1820 Maximov Nikolay 1 : 0 Lebedeva Tatjana 1761
  Lashko Kira 1 : 0 Falyova Svetlana  
1640 Kurdina Olga 1 : 0 Litvinova Yulia 1628
1975 Pestereva Maria 1 : 0 Sumarokov Evgeny 2126
2016 Kryuchok Roman 1 : 0 Okatova Anna 1991
2139 Merkulov Artyom 1 : 0 Kadulin Alexandr 2289
1730 Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Merkulov Maxim 1821
1927 Krayeva Tatyana 1 : 0 Belous Polina 1493
1661 Savrasov Ruslan 0.5 : 0.5 Romanov Sergey 1643
1762 Oborina Anastasja 1 : 0 Molotova Anastasja 1624
  Stulova Kristina 1 : 0 Fedotov Denis  
1577 Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Litvinova Alina 1300
  Bukov Artyom 1 : 0 Maurina Kristina  
1420 Tumanov Yuryi 1 : 0 Serebryannikova Anzhelika  
  Bovkonyuk Pavel 1 : 0 Serebryannikova Darya  
 
Round: 8
  Stulova Kristina 1 : 0 Serebryannikova Darya  
  Buyanov Dmitry 0 : 1 Medvedev Dmitry  
  Fedotov Denis 0 : 1 Evdokimova Ksenija  
  Maurina Kristina 0.5 : 0.5 Falyova Svetlana  
  Vostryakov Alexey 1 : 0 Karpov Fyodor  
  Gabrilyan Viktoriya 0 : 1 Novozhilov Nikita  
  Bukov Artyom 0 : 1 Belous Polina 1493
  Bovkonyuk Pavel 0 : 1 Serebryannikova Anzhelika  
  Lashko Kira 0 : 1 Kaspirovich Maxim  
  Buyanova Annushka 0 : 1 Maximov Nikolay 1820
1628 Litvinova Yulia 0 : 1 Prokopyev Ruslan 1484
1991 Okatova Anna 1 : 0 Pestereva Maria 1975
2139 Merkulov Artyom 1 : 0 Kryuchok Roman 2016
1761 Lebedeva Tatjana 1 : 0 Litvinova Alina 1300
1643 Romanov Sergey 0 : 1 Merkulov Maxim 1821
1439 Novozhilova Olesya 0 : 1 Sumarokov Evgeny 2126
1927 Krayeva Tatyana 1 : 0 Kadulin Alexandr 2289
1661 Savrasov Ruslan 0 : 1 Sumarokova Aleksandra 1577
1624 Molotova Anastasja 1 : 0 Tumanov Yuryi 1420
1762 Oborina Anastasja 0.5 : 0.5 Kurdina Olga 1640
1419 Buyanova Galina 0 : 1 Rachitskaya Viktoria 1730
 
Round: 9
  Gabrilyan Viktoriya 1 : 0 Bovkonyuk Pavel  
  Karpov Fyodor 1 : 0 Stulova Kristina  
1419 Buyanova Galina 1 : 0 Buyanova Annushka  
1493 Belous Polina 1 : 0 Kaspirovich Maxim  
1300 Litvinova Alina 1 : 0 Falyova Svetlana  
  Lashko Kira 1 : 0 Medvedev Dmitry  
  Evdokimova Ksenija 1 : 0 Buyanov Dmitry  
  Serebryannikova Darya 1 : 0 Maurina Kristina  
  Bukov Artyom 1 : 0 Rachitsky Dmitry  
1439 Novozhilova Olesya 1 : 0 Serebryannikova Anzhelika  
1420 Tumanov Yuryi 1 : 0 Novozhilov Nikita  
1643 Romanov Sergey 1 : 0 Sumarokova Aleksandra 1577
1730 Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Oborina Anastasja 1762
1975 Pestereva Maria 0 : 1 Kryuchok Roman 2016
1761 Lebedeva Tatjana 1 : 0 Savrasov Ruslan 1661
2289 Kadulin Alexandr 1 : 0 Merkulov Maxim 1821
1820 Maximov Nikolay 0 : 1 Sumarokov Evgeny 2126
1927 Krayeva Tatyana 0 : 1 Merkulov Artyom 2139
1640 Kurdina Olga 0 : 1 Okatova Anna 1991
1484 Prokopyev Ruslan 0 : 1 Molotova Anastasja 1624
Country: Russia
City: Podyuga
Start: 2008-07-10
End: 2008-07-14
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.060189962387085 sec.