12th Mikami Cup Tournament
Round: A1
  Kim Chang-Su 1 : 0 Kuramoto Hideharu 1927
2265 Ono Takayuki 0 : 1 Iwano Fumio 2070
1975 Tomobe Katsuhiro 1 : 0 Tadokoro Hosai 1868
2181 Gakumazawa Hideaki 1 : 0 Tamada Yoichi 2099
2029 Ozawa Tetsushi 1 : 0 Omata Mitsuo  
2083 Nakayama Tomoharu 0.5 : 0.5 Maruta Hiroki 1966
2024 Kobayashi Koichi 1 : 0 Matsuoka Teruo 1774
2029 Tanizaki Ryusuke 1 : 0 Hirono Masakazu  
2041 Fujikawa Masaki 0 : 1 Kato Yasuhiro 1932
 
Round: A2
1966 Maruta Hiroki 0 : 1 Ono Takayuki 2265
1884 Suzuki Rin 0 : 1 Fujikawa Masaki 2041
1975 Tomobe Katsuhiro 0 : 1 Gakumazawa Hideaki 2181
  Kim Chang-Su 0 : 1 Tanizaki Ryusuke 2029
2070 Iwano Fumio 0 : 1 Kobayashi Koichi 2024
1868 Tadokoro Hosai 0 : 1 Nakayama Tomoharu 2083
2029 Ozawa Tetsushi 0.5 : 0.5 Kato Yasuhiro 1932
  Hirono Masakazu 0 : 1 Matsuoka Teruo 1774
1927 Kuramoto Hideharu 0 : 1 Tamada Yoichi 2099
 
Round: A3
1966 Maruta Hiroki 1 : 0 Tadokoro Hosai 1868
1927 Kuramoto Hideharu 1 : 0 Suzuki Rin 1884
2099 Tamada Yoichi 1 : 0 Iwano Fumio 2070
2029 Tanizaki Ryusuke 1 : 0 Kato Yasuhiro 1932
2265 Ono Takayuki 1 : 0 Matsuoka Teruo 1774
1975 Tomobe Katsuhiro 1 : 0 Omata Mitsuo  
2181 Gakumazawa Hideaki 1 : 0 Kobayashi Koichi 2024
2083 Nakayama Tomoharu 0 : 1 Ozawa Tetsushi 2029
  Kim Chang-Su 0 : 1 Fujikawa Masaki 2041
 
Round: A4
1927 Kuramoto Hideharu 0 : 1 Nakayama Tomoharu 2083
2099 Tamada Yoichi 0 : 1 Tomobe Katsuhiro 1975
1966 Maruta Hiroki 1 : 0 Kato Yasuhiro 1932
  Hirono Masakazu 1 : 0 Iwano Fumio 2070
2029 Tanizaki Ryusuke 0 : 1 Gakumazawa Hideaki 2181
2029 Ozawa Tetsushi 0 : 1 Ono Takayuki 2265
1884 Suzuki Rin 1 : 0 Kim Chang-Su  
2024 Kobayashi Koichi 0 : 1 Fujikawa Masaki 2041
1774 Matsuoka Teruo 1 : 0 Omata Mitsuo  
 
Round: A5
  Omata Mitsuo 0 : 1 Kim Chang-Su  
2024 Kobayashi Koichi 1 : 0 Maruta Hiroki 1966
1868 Tadokoro Hosai 1 : 0 Suzuki Rin 1884
1932 Kato Yasuhiro 1 : 0 Kuramoto Hideharu 1927
2083 Nakayama Tomoharu 1 : 0 Matsuoka Teruo 1774
2041 Fujikawa Masaki 1 : 0 Ozawa Tetsushi 2029
2029 Tanizaki Ryusuke 1 : 0 Tomobe Katsuhiro 1975
2181 Gakumazawa Hideaki 0 : 1 Ono Takayuki 2265
2099 Tamada Yoichi 1 : 0 Hirono Masakazu  
 
Round: S1
2818 Nakamura Shigeru 1 : 0 Ishitani Shin-ichi 2323
2614 Kawamura Norihiko 0.5 : 0.5 Okabe Hiroshi 2567
2324 Tamura Kazumasa 1 : 0 Isobe Taizan 2262
2363 Oosumi Yuuki 1 : 0 Mitsumori Masao 2160
2503 Yamaguchi Yusui 1 : 0 Arita Nobuyoshi 2290
 
Round: S2
2614 Kawamura Norihiko 1 : 0 Isobe Taizan 2262
2324 Tamura Kazumasa 0 : 1 Nakamura Shigeru 2818
2160 Mitsumori Masao 0 : 1 Ishitani Shin-ichi 2323
2567 Okabe Hiroshi 0 : 1 Nagao Noriaki 2137
2363 Oosumi Yuuki 0.5 : 0.5 Yamaguchi Yusui 2503
 
Round: S3
2614 Kawamura Norihiko 1 : 0 Yamaguchi Yusui 2503
2324 Tamura Kazumasa 1 : 0 Arita Nobuyoshi 2290
2323 Ishitani Shin-ichi 1 : 0 Oosumi Yuuki 2363
2567 Okabe Hiroshi 1 : 0 Isobe Taizan 2262
2818 Nakamura Shigeru 1 : 0 Nagao Noriaki 2137
 
Round: S4
2363 Oosumi Yuuki 0 : 1 Okabe Hiroshi 2567
2160 Mitsumori Masao 0 : 1 Arita Nobuyoshi 2290
2614 Kawamura Norihiko 0 : 1 Nakamura Shigeru 2818
2137 Nagao Noriaki 0 : 1 Yamaguchi Yusui 2503
2324 Tamura Kazumasa 0 : 1 Ishitani Shin-ichi 2323
 
Round: S5
2262 Isobe Taizan 0.5 : 0.5 Mitsumori Masao 2160
2503 Yamaguchi Yusui 1 : 0 Ishitani Shin-ichi 2323
2818 Nakamura Shigeru 1 : 0 Okabe Hiroshi 2567
2137 Nagao Noriaki 0 : 1 Arita Nobuyoshi 2290
2614 Kawamura Norihiko 1 : 0 Tamura Kazumasa 2324
Country: Japan
City: Tokyo
Start: 2009-01-18
End: 2009-01-18
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.019025087356567 sec.