41 Kyoto Classified Tournament
Round: A1
1955 Ozawa Tetsushi 0 : 1 Tamada Yoichi 2240
1991 Kawasaki Nobuhiko 1 : 0 Kon Akira 1847
1913 Okuda Shingo 1 : 0 Kamei Shigeo  
  Tanaka Shingo 1 : 0 Kato Yasuhiro 1938
  Saito Masashi 1 : 0 Suzuki Rin 1787
 
Round: A2
1787 Suzuki Rin 0 : 1 Kon Akira 1847
1991 Kawasaki Nobuhiko 0 : 1 Saito Masashi  
  Kamei Shigeo 0 : 1 Ozawa Tetsushi 1955
2240 Tamada Yoichi 1 : 0 Kato Yasuhiro 1938
1913 Okuda Shingo 0 : 1 Tanaka Shingo  
 
Round: A3
  Kamei Shigeo 0 : 1 Suzuki Rin 1787
1913 Okuda Shingo 0 : 1 Kato Yasuhiro 1938
1955 Ozawa Tetsushi 0 : 1 Kawasaki Nobuhiko 1991
1847 Kon Akira 0 : 1 Tamada Yoichi 2240
  Tanaka Shingo 0 : 1 Saito Masashi  
 
Round: A4
1913 Okuda Shingo 1 : 0 Suzuki Rin 1787
1847 Kon Akira 1 : 0 Kamei Shigeo  
  Tanaka Shingo 1 : 0 Kawasaki Nobuhiko 1991
1955 Ozawa Tetsushi 0 : 1 Kato Yasuhiro 1938
2240 Tamada Yoichi 1 : 0 Saito Masashi  
 
Round: A5
1847 Kon Akira 0 : 1 Okuda Shingo 1913
1991 Kawasaki Nobuhiko 1 : 0 Kamei Shigeo  
1955 Ozawa Tetsushi 1 : 0 Suzuki Rin 1787
  Tanaka Shingo 1 : 0 Tamada Yoichi 2240
  Saito Masashi 0 : 1 Kato Yasuhiro 1938
 
Round: A6
1787 Suzuki Rin 1 : 0 Kato Yasuhiro 1938
1955 Ozawa Tetsushi 1 : 0 Okuda Shingo 1913
2240 Tamada Yoichi 1 : 0 Kawasaki Nobuhiko 1991
  Saito Masashi 1 : 0 Kamei Shigeo  
  Tanaka Shingo 0 : 1 Kon Akira 1847
 
Round: S1
2165 Matsuo Yoshihiro 0.5 : 0.5 Okumura Toyohiko 2309
  Mano Yoshihisa 1 : 0 Yasumoto Yoshinobu 1981
2112 Matsuo Toshiko 0 : 1 Ishitani Shin-ichi 2180
2249 Miyoshi Takeo 1 : 0 Miyagawa Junzo 2126
2371 Tamura Kazumasa 1 : 0 Kubo Izumi 2024
2438 Oosumi Yuuki 1 : 0 Sakamoto Hirouji 2180
2393 Iio Yoshihiro 0 : 1 Hasegawa Kazuto 2712
2261 Kudomi Takahiro 0 : 1 Okabe Hiroshi 2474
 
Round: S2
2024 Kubo Izumi 0 : 1 Okumura Toyohiko 2309
2126 Miyagawa Junzo 0 : 1 Kudomi Takahiro 2261
2112 Matsuo Toshiko 1 : 0 Yasumoto Yoshinobu 1981
2180 Sakamoto Hirouji 0 : 1 Iio Yoshihiro 2393
2180 Ishitani Shin-ichi 0 : 1 Tamura Kazumasa 2371
2712 Hasegawa Kazuto 1 : 0 Matsuo Yoshihiro 2165
2438 Oosumi Yuuki 0 : 1 Miyoshi Takeo 2249
2474 Okabe Hiroshi 1 : 0 Mano Yoshihisa  
 
Round: S3
2024 Kubo Izumi 0 : 1 Miyagawa Junzo 2126
1981 Yasumoto Yoshinobu 0 : 1 Sakamoto Hirouji 2180
2180 Ishitani Shin-ichi 0 : 1 Okumura Toyohiko 2309
  Mano Yoshihisa 1 : 0 Matsuo Yoshihiro 2165
2474 Okabe Hiroshi 0 : 1 Miyoshi Takeo 2249
2438 Oosumi Yuuki 1 : 0 Matsuo Toshiko 2112
2371 Tamura Kazumasa 0.5 : 0.5 Hasegawa Kazuto 2712
2261 Kudomi Takahiro 0 : 1 Iio Yoshihiro 2393
 
Round: S4
2165 Matsuo Yoshihiro 1 : 0 Yasumoto Yoshinobu 1981
2261 Kudomi Takahiro 1 : 0 Kubo Izumi 2024
2180 Sakamoto Hirouji 1 : 0 Ishitani Shin-ichi 2180
2126 Miyagawa Junzo 0 : 1 Matsuo Toshiko 2112
2474 Okabe Hiroshi 0 : 1 Iio Yoshihiro 2393
2438 Oosumi Yuuki 1 : 0 Mano Yoshihisa  
2712 Hasegawa Kazuto 1 : 0 Okumura Toyohiko 2309
2371 Tamura Kazumasa 1 : 0 Miyoshi Takeo 2249
 
Round: S5
2165 Matsuo Yoshihiro 0 : 1 Miyagawa Junzo 2126
2112 Matsuo Toshiko 0 : 1 Kudomi Takahiro 2261
2180 Ishitani Shin-ichi 0 : 1 Mano Yoshihisa  
2024 Kubo Izumi 1 : 0 Yasumoto Yoshinobu 1981
2438 Oosumi Yuuki 1 : 0 Tamura Kazumasa 2371
2712 Hasegawa Kazuto 1 : 0 Miyoshi Takeo 2249
2180 Sakamoto Hirouji 0 : 1 Okabe Hiroshi 2474
2393 Iio Yoshihiro 0 : 1 Okumura Toyohiko 2309
Country: Japan
City: Kyoto
Start: 2009-11-08
End: 2009-11-08
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.013323068618774 sec.