7th European Championship - B-tournament
Round: 1
  Merkulov Artyom 0 : 1 Nekrasov Evgeniy 2027
  Tumanov Yuryi 0 : 1 Krayeva Tatyana 1868
  Oborina Anastasja 0 : 1 Balabhai Viktor 1911
  Zikharev Nikolay 0 : 1 Sumarokov Evgeny 1933
  Mostyayev Artyom 0 : 1 Berezin Roman 1809
  Novozhilov Andrey 0 : 1 Chernov Nikolay  
  Litvinova Yulia 0 : 1 Salnikova Nonna 1923
1814 Romanov Sergey 0 : 1 Skuridin Alexey 2124
  Merkulov Maxim 0 : 1 Lysakov Mikhail 2016
  Shubin Aleksey 1 : 0 Yudina Maria 2012
  Buyanova Anna 0 : 1 Umantsiv Roman 1900
  Krayev Vitaly 0 : 1 Karlsson Irene 1856
  Savrasov Ruslan 0 : 1 Maximov Nikolay 1831
  Sumarokova Aleksandra 0 : 1 Okatova Anna 1917
  Kurdina Olga 0 : 1 Pestereva Maria 1761
  Haritonov Mikhail 0 : 1 Buszkowski Ludwik 1816
  Kryuchok Roman 0 : 1 Zaitsev Vyacheslav 2094
  Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Serdyukov Egor 2019
  Prokopyev Ruslan 1 : 0 Kolk Peeter 1710
 
Round: 2
  Mostyayev Artyom 0 : 1 Merkulov Maxim  
  Litvinova Yulia 1 : 0 Savrasov Ruslan  
1814 Romanov Sergey 1 : 0 Buyanova Anna  
  Zikharev Nikolay 0 : 1 Tumanov Yuryi  
  Prokopyev Ruslan 0 : 1 Rachitskaya Viktoria  
1900 Umantsiv Roman 0 : 1 Zaitsev Vyacheslav 2094
  Kurdina Olga 1 : 0 Sumarokova Aleksandra  
  Oborina Anastasja 0 : 1 Haritonov Mikhail  
  Merkulov Artyom 1 : 0 Krayev Vitaly  
1923 Salnikova Nonna 0 : 1 Pestereva Maria 1761
1917 Okatova Anna 1 : 0 Sibiryakov Leonid  
2012 Yudina Maria 1 : 0 Kryuchok Roman  
2019 Serdyukov Egor 1 : 0 Kolk Peeter 1710
2027 Nekrasov Evgeniy 1 : 0 Karlsson Irene 1856
2124 Skuridin Alexey 1 : 0 Berezin Roman 1809
  Chernov Nikolay 1 : 0 Krayeva Tatyana 1868
1933 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Shubin Aleksey  
1816 Buszkowski Ludwik 1 : 0 Balabhai Viktor 1911
2016 Lysakov Mikhail 1 : 0 Maximov Nikolay 1831
 
Round: 3
  Merkulov Artyom 0 : 1 Maximov Nikolay 1831
  Shubin Aleksey 0 : 1 Salnikova Nonna 1923
1710 Kolk Peeter 1 : 0 Zikharev Nikolay  
2094 Zaitsev Vyacheslav 1 : 0 Pestereva Maria 1761
1816 Buszkowski Ludwik 1 : 0 Lysakov Mikhail 2016
2124 Skuridin Alexey 0 : 1 Serdyukov Egor 2019
2027 Nekrasov Evgeniy 0 : 1 Okatova Anna 1917
  Tumanov Yuryi 0 : 1 Umantsiv Roman 1900
  Chernov Nikolay 0 : 1 Sumarokov Evgeny 1933
  Litvinova Yulia 0 : 1 Karlsson Irene 1856
  Haritonov Mikhail 0 : 1 Romanov Sergey 1814
  Sumarokova Aleksandra 0 : 1 Mostyayev Artyom  
  Merkulov Maxim 0 : 1 Yudina Maria 2012
  Sibiryakov Leonid 1 : 0 Prokopyev Ruslan  
  Novozhilov Andrey 0 : 1 Berezin Roman 1809
  Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Balabhai Viktor 1911
  Krayev Vitaly 0 : 1 Oborina Anastasja  
  Kurdina Olga 0 : 1 Krayeva Tatyana 1868
  Buyanova Anna 0 : 1 Kryuchok Roman  
 
Round: 4
  Zikharev Nikolay 1 : 0 Buyanova Anna  
  Litvinova Yulia 1 : 0 Kurdina Olga  
  Merkulov Artyom 1 : 0 Tumanov Yuryi  
  Mostyayev Artyom 0 : 1 Rachitskaya Viktoria  
  Merkulov Maxim 1 : 0 Haritonov Mikhail  
1900 Umantsiv Roman 1 : 0 Sibiryakov Leonid  
  Prokopyev Ruslan 0 : 1 Kryuchok Roman  
1710 Kolk Peeter 0 : 1 Oborina Anastasja  
  Shubin Aleksey 1 : 0 Savrasov Ruslan  
  Sumarokova Aleksandra 0 : 1 Novozhilov Andrey  
2027 Nekrasov Evgeniy 1 : 0 Sumarokov Evgeny 1933
2124 Skuridin Alexey 0 : 1 Maximov Nikolay 1831
2012 Yudina Maria 1 : 0 Karlsson Irene 1856
1923 Salnikova Nonna 1 : 0 Chernov Nikolay  
2019 Serdyukov Egor 1 : 0 Okatova Anna 1917
2016 Lysakov Mikhail 1 : 0 Berezin Roman 1809
1816 Buszkowski Ludwik 0 : 1 Zaitsev Vyacheslav 2094
1868 Krayeva Tatyana 0 : 1 Romanov Sergey 1814
1761 Pestereva Maria 1 : 0 Balabhai Viktor 1911
 
Round: 5
1814 Romanov Sergey 0 : 1 Balabhai Viktor 1911
  Merkulov Artyom 1 : 0 Litvinova Yulia  
  Shubin Aleksey 0 : 1 Krayeva Tatyana 1868
1831 Maximov Nikolay 0 : 1 Salnikova Nonna 1923
2012 Yudina Maria 1 : 0 Sumarokov Evgeny 1933
1761 Pestereva Maria 0 : 1 Nekrasov Evgeniy 2027
1816 Buszkowski Ludwik 0.5 : 0.5 Okatova Anna 1917
1900 Umantsiv Roman 0 : 1 Lysakov Mikhail 2016
2094 Zaitsev Vyacheslav 1 : 0 Serdyukov Egor 2019
1710 Kolk Peeter 0 : 1 Mostyayev Artyom  
  Sibiryakov Leonid 0.5 : 0.5 Chernov Nikolay  
  Sumarokova Aleksandra 0 : 1 Haritonov Mikhail  
  Oborina Anastasja 0 : 1 Berezin Roman 1809
  Krayev Vitaly 0 : 1 Savrasov Ruslan  
  Novozhilov Andrey 0 : 1 Kryuchok Roman  
  Kurdina Olga 1 : 0 Zikharev Nikolay  
  Prokopyev Ruslan 0 : 1 Tumanov Yuryi  
  Merkulov Maxim 0 : 1 Karlsson Irene 1856
  Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Skuridin Alexey 2124
 
Round: 6
  Mostyayev Artyom 0 : 1 Shubin Aleksey  
  Litvinova Yulia 1 : 0 Haritonov Mikhail  
1809 Berezin Roman 1 : 0 Kryuchok Roman  
  Zikharev Nikolay 1 : 0 Novozhilov Andrey  
  Oborina Anastasja 1 : 0 Savrasov Ruslan  
  Prokopyev Ruslan 1 : 0 Krayev Vitaly  
  Merkulov Maxim 0 : 1 Sibiryakov Leonid  
  Tumanov Yuryi 1 : 0 Kurdina Olga  
1710 Kolk Peeter 1 : 0 Buyanova Anna  
1900 Umantsiv Roman 0 : 1 Karlsson Irene 1856
1917 Okatova Anna 0 : 1 Balabhai Viktor 1911
2124 Skuridin Alexey 1 : 0 Buszkowski Ludwik 1816
1868 Krayeva Tatyana 1 : 0 Merkulov Artyom  
2027 Nekrasov Evgeniy 1 : 0 Zaitsev Vyacheslav 2094
2019 Serdyukov Egor 1 : 0 Salnikova Nonna 1923
  Chernov Nikolay 1 : 0 Rachitskaya Viktoria  
2016 Lysakov Mikhail 0.5 : 0.5 Yudina Maria 2012
1761 Pestereva Maria 1 : 0 Romanov Sergey 1814
1933 Sumarokov Evgeny 0 : 1 Maximov Nikolay 1831
 
Round: 7
1809 Berezin Roman 0 : 1 Salnikova Nonna 1923
  Shubin Aleksey 0 : 1 Merkulov Artyom  
1856 Karlsson Irene 0 : 1 Maximov Nikolay 1831
  Litvinova Yulia 0 : 1 Umantsiv Roman 1900
1911 Balabhai Viktor 0 : 1 Lysakov Mikhail 2016
  Tumanov Yuryi 0 : 1 Sumarokov Evgeny 1933
1761 Pestereva Maria 0 : 1 Okatova Anna 1917
1868 Krayeva Tatyana 0 : 1 Skuridin Alexey 2124
2094 Zaitsev Vyacheslav 0.5 : 0.5 Yudina Maria 2012
2027 Nekrasov Evgeniy 0.5 : 0.5 Serdyukov Egor 2019
  Haritonov Mikhail 0 : 1 Kolk Peeter 1710
  Sumarokova Aleksandra 1 : 0 Savrasov Ruslan  
  Oborina Anastasja 0 : 1 Romanov Sergey 1814
  Sibiryakov Leonid 0 : 1 Buszkowski Ludwik 1816
  Novozhilov Andrey 0 : 1 Merkulov Maxim  
  Krayev Vitaly 1 : 0 Buyanova Anna  
  Rachitskaya Viktoria 1 : 0 Zikharev Nikolay  
  Prokopyev Ruslan 0 : 1 Mostyayev Artyom  
  Kryuchok Roman 0 : 1 Chernov Nikolay  
 
Round: 8
  Shubin Aleksey 1 : 0 Kurdina Olga  
  Mostyayev Artyom 0.5 : 0.5 Zikharev Nikolay  
  Litvinova Yulia 1 : 0 Kryuchok Roman  
1710 Kolk Peeter 1 : 0 Sibiryakov Leonid  
  Savrasov Ruslan 0 : 1 Prokopyev Ruslan  
  Krayev Vitaly 0 : 1 Sumarokova Aleksandra  
  Buyanova Anna 1 : 0 Novozhilov Andrey  
  Oborina Anastasja 0 : 1 Rachitskaya Viktoria  
  Tumanov Yuryi 0 : 1 Merkulov Maxim  
1809 Berezin Roman 0 : 1 Romanov Sergey 1814
1917 Okatova Anna 1 : 0 Maximov Nikolay 1831
2124 Skuridin Alexey 1 : 0 Nekrasov Evgeniy 2027
  Chernov Nikolay 1 : 0 Karlsson Irene 1856
1923 Salnikova Nonna 0.5 : 0.5 Buszkowski Ludwik 1816
2019 Serdyukov Egor 0 : 1 Yudina Maria 2012
2016 Lysakov Mikhail 0.5 : 0.5 Zaitsev Vyacheslav 2094
1761 Pestereva Maria 0 : 1 Umantsiv Roman 1900
1911 Balabhai Viktor 1 : 0 Merkulov Artyom  
1933 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Krayeva Tatyana 1868
 
Round: 9
2094 Zaitsev Vyacheslav 0 : 1 Skuridin Alexey 2124
1856 Karlsson Irene 0 : 1 Buszkowski Ludwik 1816
1814 Romanov Sergey 0 : 1 Maximov Nikolay 1831
1900 Umantsiv Roman 0 : 1 Okatova Anna 1917
  Chernov Nikolay 0 : 1 Nekrasov Evgeniy 2027
2016 Lysakov Mikhail 0 : 1 Serdyukov Egor 2019
1911 Balabhai Viktor 0 : 1 Sumarokov Evgeny 1933
2012 Yudina Maria 0 : 1 Salnikova Nonna 1923
  Merkulov Artyom 0 : 1 Berezin Roman 1809
  Buyanova Anna 0 : 1 Savrasov Ruslan  
  Haritonov Mikhail 0 : 1 Tumanov Yuryi  
  Sumarokova Aleksandra 0 : 1 Prokopyev Ruslan  
1710 Kolk Peeter 1 : 0 Shubin Aleksey  
  Sibiryakov Leonid 0 : 1 Litvinova Yulia  
  Novozhilov Andrey 0 : 1 Krayev Vitaly  
  Merkulov Maxim 0 : 1 Pestereva Maria 1761
  Kurdina Olga 0 : 1 Oborina Anastasja  
  Rachitskaya Viktoria 0 : 1 Krayeva Tatyana 1868
  Kryuchok Roman 0 : 1 Mostyayev Artyom  
 
Round: 10
  Shubin Aleksey 1 : 0 Rachitskaya Viktoria  
1856 Karlsson Irene 1 : 0 Mostyayev Artyom  
  Zikharev Nikolay 1 : 0 Krayev Vitaly  
  Merkulov Artyom 1 : 0 Prokopyev Ruslan  
  Savrasov Ruslan 1 : 0 Haritonov Mikhail  
1900 Umantsiv Roman 0.5 : 0.5 Romanov Sergey 1814
  Buyanova Anna 1 : 0 Sumarokova Aleksandra  
  Kurdina Olga 1 : 0 Novozhilov Andrey  
  Oborina Anastasja 1 : 0 Merkulov Maxim  
  Tumanov Yuryi 1 : 0 Sibiryakov Leonid  
1917 Okatova Anna 0.5 : 0.5 Yudina Maria 2012
2124 Skuridin Alexey 1 : 0 Salnikova Nonna 1923
1868 Krayeva Tatyana 1 : 0 Kolk Peeter 1710
2027 Nekrasov Evgeniy 0.5 : 0.5 Lysakov Mikhail 2016
2019 Serdyukov Egor 1 : 0 Maximov Nikolay 1831
  Chernov Nikolay 1 : 0 Zaitsev Vyacheslav 2094
1933 Sumarokov Evgeny 1 : 0 Buszkowski Ludwik 1816
1911 Balabhai Viktor 1 : 0 Litvinova Yulia  
1761 Pestereva Maria 1 : 0 Berezin Roman 1809
 
Round: 11
2012 Yudina Maria 0 : 1 Krayeva Tatyana 1868
1814 Romanov Sergey 0 : 1 Buszkowski Ludwik 1816
1831 Maximov Nikolay 0 : 1 Pestereva Maria 1761
2094 Zaitsev Vyacheslav 0 : 1 Balabhai Viktor 1911
1933 Sumarokov Evgeny 0 : 1 Serdyukov Egor 2019
  Merkulov Artyom 0 : 1 Umantsiv Roman 1900
1917 Okatova Anna 1 : 0 Skuridin Alexey 2124
1923 Salnikova Nonna 0.5 : 0.5 Nekrasov Evgeniy 2027
  Chernov Nikolay 0.5 : 0.5 Lysakov Mikhail 2016
  Kurdina Olga 0 : 1 Savrasov Ruslan  
  Sibiryakov Leonid 0 : 1 Krayev Vitaly  
  Sumarokova Aleksandra 0 : 1 Merkulov Maxim  
  Novozhilov Andrey 1 : 0 Haritonov Mikhail  
  Buyanova Anna 1 : 0 Rachitskaya Viktoria  
  Kryuchok Roman 0 : 1 Zikharev Nikolay  
1710 Kolk Peeter 0 : 1 Berezin Roman 1809
  Tumanov Yuryi 0 : 1 Mostyayev Artyom  
  Oborina Anastasja 0 : 1 Litvinova Yulia  
  Shubin Aleksey 0 : 1 Karlsson Irene 1856
Country: Russia
City: Podyuga
Start: 2004-06-14
End: 2004-06-18
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.034844875335693 sec.