Youth Russian Championship
Round: A1
  Sveshnikov Ilya 0 : 1 Shabanov Ruslan 1310
 
Round: A2
  Semenov Oleg 0.5 : 0.5 Sveshnikov Ilya  
 
Round: A3
1310 Shabanov Ruslan 1 : 0 Semenov Oleg  
 
Round: A4
  Sveshnikov Ilya 1 : 0 Shabanov Ruslan 1310
 
Round: A5
  Semenov Oleg 0.5 : 0.5 Sveshnikov Ilya  
 
Round: A6
  Semenov Oleg 1 : 0 Shabanov Ruslan 1310
 
Round: B1
1328 Arzybov Vladislav 0 : 1 Makhin Matvei 1033
1815 Gromov Danila 1 : 0 Stoyanov Kirill 1424
1851 Burtsev Peter 1 : 0 Yusupmurzin Danila 1599
1485 Dyachkov Nikita 1 : 0 Semenov Andrei 980
1076 Kulin Maxim 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1327
 
Round: B2
1424 Stoyanov Kirill 0 : 1 Burtsev Peter 1851
1328 Arzybov Vladislav 1 : 0 Semenov Andrei 980
1599 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Makhin Matvei 1033
1815 Gromov Danila 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1327
1485 Dyachkov Nikita 1 : 0 Kulin Maxim 1076
 
Round: B3
1076 Kulin Maxim 1 : 0 Arzybov Vladislav 1328
1485 Dyachkov Nikita 0 : 1 Gromov Danila 1815
1599 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Stoyanov Kirill 1424
1327 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Burtsev Peter 1851
1033 Makhin Matvei 1 : 0 Semenov Andrei 980
 
Round: B4
1815 Gromov Danila 1 : 0 Arzybov Vladislav 1328
1599 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Semenov Andrei 980
1485 Dyachkov Nikita 1 : 0 Burtsev Peter 1851
1076 Kulin Maxim 1 : 0 Makhin Matvei 1033
1327 Kuvaev Vyacheslav 0.5 : 0.5 Stoyanov Kirill 1424
 
Round: B5
1851 Burtsev Peter 1 : 0 Arzybov Vladislav 1328
1485 Dyachkov Nikita 1 : 0 Stoyanov Kirill 1424
1599 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Kuvaev Vyacheslav 1327
1076 Kulin Maxim 1 : 0 Semenov Andrei 980
1815 Gromov Danila 1 : 0 Makhin Matvei 1033
 
Round: B6
1033 Makhin Matvei 0 : 1 Burtsev Peter 1851
1599 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Kulin Maxim 1076
1327 Kuvaev Vyacheslav 0.5 : 0.5 Dyachkov Nikita 1485
1328 Arzybov Vladislav 0.5 : 0.5 Stoyanov Kirill 1424
980 Semenov Andrei 0 : 1 Gromov Danila 1815
 
Round: B7
1599 Yusupmurzin Danila 1 : 0 Dyachkov Nikita 1485
980 Semenov Andrei 0 : 1 Burtsev Peter 1851
1815 Gromov Danila 1 : 0 Kulin Maxim 1076
1424 Stoyanov Kirill 1 : 0 Makhin Matvei 1033
1327 Kuvaev Vyacheslav 0.5 : 0.5 Arzybov Vladislav 1328
 
Round: B8
980 Semenov Andrei 0 : 1 Stoyanov Kirill 1424
1485 Dyachkov Nikita 1 : 0 Arzybov Vladislav 1328
1599 Yusupmurzin Danila 0 : 1 Gromov Danila 1815
1327 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Makhin Matvei 1033
1076 Kulin Maxim 0 : 1 Burtsev Peter 1851
 
Round: B9
1327 Kuvaev Vyacheslav 1 : 0 Semenov Andrei 980
1328 Arzybov Vladislav 0.5 : 0.5 Yusupmurzin Danila 1599
1815 Gromov Danila 1 : 0 Burtsev Peter 1851
1076 Kulin Maxim 0 : 1 Stoyanov Kirill 1424
1485 Dyachkov Nikita 1 : 0 Makhin Matvei 1033
 
Round: G1
1483 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Vostriakova Yulia 880
990 Karavaeva Maria 0 : 1 Buslakova Darya 910
1045 Churikova Daria 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1425
1741 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Popova Maria 844
1169 Petrova Mariia 1 : 0 Sonina Vladislava 1068
 
Round: G2
1169 Petrova Mariia 0 : 1 Fokicheva Anna 1216
1483 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Sonina Vladislava 1068
844 Popova Maria 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1425
990 Karavaeva Maria 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1741
880 Vostriakova Yulia 1 : 0 Churikova Daria 1045
 
Round: G3
1741 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Buslakova Darya 910
1425 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Karavaeva Maria 990
1068 Sonina Vladislava 0 : 1 Churikova Daria 1045
844 Popova Maria 0 : 1 Vostriakova Yulia 880
1483 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Fokicheva Anna 1216
 
Round: G4
1068 Sonina Vladislava 0 : 1 Popova Maria 844
990 Karavaeva Maria 1 : 0 Vostriakova Yulia 880
1216 Fokicheva Anna 0 : 1 Churikova Daria 1045
1483 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Petrova Mariia 1169
910 Buslakova Darya 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1425
 
Round: G5
844 Popova Maria 0 : 1 Fokicheva Anna 1216
1741 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Tolstoguzova Daria 1425
1045 Churikova Daria 0 : 1 Petrova Mariia 1169
1068 Sonina Vladislava 1 : 0 Karavaeva Maria 990
910 Buslakova Darya 1 : 0 Vostriakova Yulia 880
 
Round: G6
1741 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Vostriakova Yulia 880
910 Buslakova Darya 0 : 1 Sonina Vladislava 1068
1216 Fokicheva Anna 1 : 0 Karavaeva Maria 990
1169 Petrova Mariia 1 : 0 Popova Maria 844
1483 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Churikova Daria 1045
 
Round: G7
910 Buslakova Darya 0 : 1 Petrova Mariia 1169
990 Karavaeva Maria 0 : 1 Petrova Mariia 1169
1425 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Vostriakova Yulia 880
1483 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Popova Maria 844
910 Buslakova Darya 0 : 1 Fokicheva Anna 1216
1741 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Sonina Vladislava 1068
 
Round: G8
1741 Yusupmurzina Darya 1 : 0 Fokicheva Anna 1216
1425 Tolstoguzova Daria 1 : 0 Sonina Vladislava 1068
844 Popova Maria 0 : 1 Churikova Daria 1045
990 Karavaeva Maria 0 : 1 Porokhina Ekaterina 1483
 
Round: G9
1483 Porokhina Ekaterina 1 : 0 Buslakova Darya 910
1068 Sonina Vladislava 1 : 0 Vostriakova Yulia 880
1425 Tolstoguzova Daria 0 : 1 Fokicheva Anna 1216
990 Karavaeva Maria 0 : 1 Churikova Daria 1045
1169 Petrova Mariia 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1741
 
Round: G10
990 Karavaeva Maria 0.5 : 0.5 Popova Maria 844
1483 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1741
910 Buslakova Darya 0 : 1 Churikova Daria 1045
880 Vostriakova Yulia 0 : 1 Fokicheva Anna 1216
1169 Petrova Mariia 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1425
 
Round: G11
1045 Churikova Daria 0 : 1 Yusupmurzina Darya 1741
1169 Petrova Mariia 1 : 0 Vostriakova Yulia 880
910 Buslakova Darya 0.5 : 0.5 Popova Maria 844
1216 Fokicheva Anna 0.5 : 0.5 Sonina Vladislava 1068
1483 Porokhina Ekaterina 0 : 1 Tolstoguzova Daria 1425
 
Round: D1
785 Kazantsev Konstantin 1 : 0 Pinsky Alexander  
  Zolotarev Konstantin 0 : 1 Pavlovskiy Egor  
  Belozerov Timofei 0 : 1 Eliseev Georgy  
1226 Vislovich Vladislav 1 : 0 Afanasiev Maksim  
  Ozerov Denis 1 : 0 Mikryukov Sergey 973
1071 Noskov Pavel 1 : 0 Potapov Stepan 801
 
Round: D2
  Pinsky Alexander 1 : 0 Zolotarev Konstantin  
  Eliseev Georgy 0 : 1 Mikryukov Sergey 973
1071 Noskov Pavel 1 : 0 Ozerov Denis  
  Belozerov Timofei 0 : 1 Pavlovskiy Egor  
1226 Vislovich Vladislav 1 : 0 Kazantsev Konstantin 785
801 Potapov Stepan 1 : 0 Afanasiev Maksim  
 
Round: D3
1226 Vislovich Vladislav 1 : 0 Zolotarev Konstantin  
801 Potapov Stepan 1 : 0 Ozerov Denis  
1071 Noskov Pavel 1 : 0 Eliseev Georgy  
  Pavlovskiy Egor 0 : 1 Mikryukov Sergey 973
  Afanasiev Maksim 0 : 1 Kazantsev Konstantin 785
  Pinsky Alexander 1 : 0 Belozerov Timofei  
 
Round: D4
1071 Noskov Pavel 1 : 0 Pavlovskiy Egor  
  Eliseev Georgy 1 : 0 Potapov Stepan 801
1226 Vislovich Vladislav 1 : 0 Belozerov Timofei  
  Afanasiev Maksim 0 : 1 Ozerov Denis  
  Zolotarev Konstantin 0 : 1 Kazantsev Konstantin 785
973 Mikryukov Sergey 0 : 1 Pinsky Alexander  
 
Round: D5
1071 Noskov Pavel 0 : 1 Pinsky Alexander  
  Belozerov Timofei 0 : 1 Kazantsev Konstantin 785
  Eliseev Georgy 0 : 1 Ozerov Denis  
  Pavlovskiy Egor 0 : 1 Potapov Stepan 801
1226 Vislovich Vladislav 0 : 1 Mikryukov Sergey 973
  Zolotarev Konstantin 0 : 1 Afanasiev Maksim  
 
Round: D6
  Zolotarev Konstantin 0 : 1 Belozerov Timofei  
1226 Vislovich Vladislav 0 : 1 Noskov Pavel 1071
  Pavlovskiy Egor 0 : 1 Ozerov Denis  
785 Kazantsev Konstantin 0 : 1 Mikryukov Sergey 973
  Afanasiev Maksim 0 : 1 Eliseev Georgy  
  Pinsky Alexander 1 : 0 Potapov Stepan 801
 
Round: D7
  Zolotarev Konstantin 0 : 1 Mikryukov Sergey 973
  Pinsky Alexander 1 : 0 Ozerov Denis  
  Belozerov Timofei 1 : 0 Afanasiev Maksim  
1226 Vislovich Vladislav 1 : 0 Potapov Stepan 801
1071 Noskov Pavel 0 : 1 Kazantsev Konstantin 785
  Pavlovskiy Egor 1 : 0 Eliseev Georgy  
 
Round: D8
801 Potapov Stepan 0 : 1 Kazantsev Konstantin 785
1226 Vislovich Vladislav 1 : 0 Ozerov Denis  
  Eliseev Georgy 0 : 1 Pinsky Alexander  
  Pavlovskiy Egor 1 : 0 Afanasiev Maksim  
973 Mikryukov Sergey 1 : 0 Belozerov Timofei  
  Zolotarev Konstantin 0 : 1 Noskov Pavel 1071
 
Round: D9
1226 Vislovich Vladislav 1 : 0 Eliseev Georgy  
  Zolotarev Konstantin 1 : 0 Potapov Stepan 801
1071 Noskov Pavel 1 : 0 Belozerov Timofei  
  Pavlovskiy Egor 0 : 1 Pinsky Alexander  
  Ozerov Denis 0 : 1 Kazantsev Konstantin 785
  Afanasiev Maksim 0 : 1 Mikryukov Sergey 973
 
Round: D10
785 Kazantsev Konstantin 1 : 0 Eliseev Georgy  
973 Mikryukov Sergey 0 : 1 Noskov Pavel 1071
801 Potapov Stepan 1 : 0 Belozerov Timofei  
1226 Vislovich Vladislav 1 : 0 Pavlovskiy Egor  
  Pinsky Alexander 1 : 0 Afanasiev Maksim  
  Zolotarev Konstantin 0 : 1 Ozerov Denis  
 
Round: D11
1226 Vislovich Vladislav 0 : 1 Pinsky Alexander  
  Afanasiev Maksim 0 : 1 Noskov Pavel 1071
  Ozerov Denis 1 : 0 Belozerov Timofei  
  Pavlovskiy Egor 1 : 0 Kazantsev Konstantin 785
  Zolotarev Konstantin 0 : 1 Eliseev Georgy  
801 Potapov Stepan 0 : 1 Mikryukov Sergey 973
 
Round: H1
  Kolchurina Anastasia 1 : 0 Minkina Elena  
  Minkina Yuliya 1 : 0 Ozerova Marina  
1029 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Zvezdina Nataliya 645
726 Nikitina Darina 0 : 1 Yudina Polina 943
910 Belova Polina 1 : 0 Chernetsova Ekaterina  
  Litvak Sofia 0 : 1 Buslakova Anastasja 1011
 
Round: H2
726 Nikitina Darina 1 : 0 Minkina Elena  
645 Zvezdina Nataliya 1 : 0 Kolchurina Anastasia  
  Chernetsova Ekaterina 0 : 1 Minkina Yuliya  
1029 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Litvak Sofia  
  Ozerova Marina 0 : 1 Buslakova Anastasja 1011
910 Belova Polina 1 : 0 Yudina Polina 943
 
Round: H3
726 Nikitina Darina 0 : 1 Belova Polina 910
  Kolchurina Anastasia 1 : 0 Litvak Sofia  
943 Yudina Polina 1 : 0 Minkina Yuliya  
  Chernetsova Ekaterina 0 : 1 Buslakova Anastasja 1011
645 Zvezdina Nataliya 1 : 0 Minkina Elena  
1029 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Ozerova Marina  
 
Round: H4
1029 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Chernetsova Ekaterina  
910 Belova Polina 1 : 0 Minkina Yuliya  
  Minkina Elena 0 : 1 Litvak Sofia  
  Kolchurina Anastasia 1 : 0 Ozerova Marina  
645 Zvezdina Nataliya 0 : 1 Nikitina Darina 726
943 Yudina Polina 0 : 1 Buslakova Anastasja 1011
 
Round: H5
1029 Simanovskaia Anastasia 0.5 : 0.5 Yudina Polina 943
1011 Buslakova Anastasja 1 : 0 Belova Polina 910
  Minkina Elena 1 : 0 Ozerova Marina  
  Minkina Yuliya 0 : 1 Nikitina Darina 726
  Kolchurina Anastasia 0 : 1 Chernetsova Ekaterina  
  Litvak Sofia 1 : 0 Zvezdina Nataliya 645
 
Round: H6
  Litvak Sofia 0 : 1 Nikitina Darina 726
645 Zvezdina Nataliya 0 : 1 Ozerova Marina  
  Kolchurina Anastasia 0 : 1 Yudina Polina 943
  Minkina Elena 0 : 1 Chernetsova Ekaterina  
1029 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Belova Polina 910
1011 Buslakova Anastasja 1 : 0 Minkina Yuliya  
 
Round: H7
  Chernetsova Ekaterina 0 : 1 Zvezdina Nataliya 645
726 Nikitina Darina 0 : 1 Buslakova Anastasja 1011
910 Belova Polina 0 : 1 Kolchurina Anastasia  
1029 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Minkina Yuliya  
  Minkina Elena 0 : 1 Yudina Polina 943
  Litvak Sofia 1 : 0 Ozerova Marina  
 
Round: H8
  Chernetsova Ekaterina 0 : 1 Litvak Sofia  
1029 Simanovskaia Anastasia 0 : 1 Buslakova Anastasja 1011
  Ozerova Marina 0 : 1 Nikitina Darina 726
  Minkina Elena 0 : 1 Belova Polina 910
645 Zvezdina Nataliya 1 : 0 Yudina Polina 943
  Kolchurina Anastasia 0 : 1 Minkina Yuliya  
 
Round: H9
  Litvak Sofia 1 : 0 Yudina Polina 943
645 Zvezdina Nataliya 0 : 1 Belova Polina 910
1011 Buslakova Anastasja 1 : 0 Kolchurina Anastasia  
  Minkina Yuliya 1 : 0 Minkina Elena  
  Ozerova Marina 0 : 1 Chernetsova Ekaterina  
1029 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Nikitina Darina 726
 
Round: H10
  Minkina Elena 0 : 1 Buslakova Anastasja 1011
  Kolchurina Anastasia 0 : 1 Simanovskaia Anastasia 1029
943 Yudina Polina 1 : 0 Ozerova Marina  
  Chernetsova Ekaterina 0 : 1 Nikitina Darina 726
645 Zvezdina Nataliya 0 : 1 Minkina Yuliya  
910 Belova Polina 0 : 1 Litvak Sofia  
 
Round: H11
  Kolchurina Anastasia 0 : 1 Nikitina Darina 726
645 Zvezdina Nataliya 0 : 1 Buslakova Anastasja 1011
1029 Simanovskaia Anastasia 1 : 0 Minkina Elena  
  Ozerova Marina 0 : 1 Belova Polina 910
  Litvak Sofia 1 : 0 Minkina Yuliya  
943 Yudina Polina 1 : 0 Chernetsova Ekaterina  
 
Round: C1
1084 Strakulia Lev 1 : 0 Apanasenko Aleksey  
1017 Barinov Rendom 1 : 0 Filipenkov Mikhail  
1058 Startsev Maksim 1 : 0 Mikhalitsyn Matvey 1041
  Vereshagin Dmitrii 1 : 0 Tikhomirov Artem  
  Kulagin Artem 0 : 1 Valinkin Andrei 1329
1509 Burtsev Nikolai 1 : 0 Pushkin Ivan 1113
1406 Sidorov Mikhail 1 : 0 Leontiev Anton  
1393 Stoyanov Egor 1 : 0 Nikitin Alexandr  
1181 Prokopyev Andrei 1 : 0 Marushev Ilya  
1204 Fokichev Egor 1 : 0 Danilov Daniil  
 
Round: C2
  Filipenkov Mikhail 1 : 0 Leontiev Anton  
  Vereshagin Dmitrii 0 : 1 Fokichev Egor 1204
  Tikhomirov Artem 0.5 : 0.5 Danilov Daniil  
  Marushev Ilya 1 : 0 Kulagin Artem  
1181 Prokopyev Andrei 0 : 1 Valinkin Andrei 1329
  Apanasenko Aleksey 1 : 0 Pushkin Ivan 1113
1406 Sidorov Mikhail 1 : 0 Barinov Rendom 1017
1084 Strakulia Lev 0 : 1 Burtsev Nikolai 1509
1058 Startsev Maksim 0 : 1 Stoyanov Egor 1393
1041 Mikhalitsyn Matvey 1 : 0 Nikitin Alexandr  
 
Round: C3
1181 Prokopyev Andrei 1 : 0 Filipenkov Mikhail  
  Kulagin Artem 0 : 1 Pushkin Ivan 1113
  Danilov Daniil 0.5 : 0.5 Nikitin Alexandr  
1393 Stoyanov Egor 0 : 1 Fokichev Egor 1204
  Marushev Ilya 0 : 1 Vereshagin Dmitrii  
  Leontiev Anton 1 : 0 Tikhomirov Artem  
1084 Strakulia Lev 0 : 1 Mikhalitsyn Matvey 1041
1406 Sidorov Mikhail 0 : 1 Burtsev Nikolai 1509
1017 Barinov Rendom 0.5 : 0.5 Valinkin Andrei 1329
  Apanasenko Aleksey 0 : 1 Startsev Maksim 1058
 
Round: C4
  Marushev Ilya 1 : 0 Apanasenko Aleksey  
1393 Stoyanov Egor 0 : 1 Valinkin Andrei 1329
1406 Sidorov Mikhail 1 : 0 Vereshagin Dmitrii  
  Kulagin Artem 0 : 1 Nikitin Alexandr  
  Tikhomirov Artem 1 : 0 Filipenkov Mikhail  
1113 Pushkin Ivan 1 : 0 Leontiev Anton  
1084 Strakulia Lev 1 : 0 Danilov Daniil  
1181 Prokopyev Andrei 1 : 0 Startsev Maksim 1058
1017 Barinov Rendom 1 : 0 Mikhalitsyn Matvey 1041
1204 Fokichev Egor 0 : 1 Burtsev Nikolai 1509
 
Round: C5
1393 Stoyanov Egor 1 : 0 Strakulia Lev 1084
1393 Stoyanov Egor 1 : 0 Strakulia Lev 1084
1181 Prokopyev Andrei 0 : 1 Sidorov Mikhail 1406
1113 Pushkin Ivan 0 : 1 Mikhalitsyn Matvey 1041
  Leontiev Anton 0 : 1 Kulagin Artem  
  Danilov Daniil 1 : 0 Filipenkov Mikhail  
  Marushev Ilya 1 : 0 Tikhomirov Artem  
1017 Barinov Rendom 0 : 1 Fokichev Egor 1204
1509 Burtsev Nikolai 1 : 0 Valinkin Andrei 1329
1058 Startsev Maksim 1 : 0 Vereshagin Dmitrii  
  Apanasenko Aleksey 0 : 1 Nikitin Alexandr  
 
Round: C6
1084 Strakulia Lev 0 : 1 Barinov Rendom 1017
1329 Valinkin Andrei 0 : 1 Mikhalitsyn Matvey 1041
1058 Startsev Maksim 0 : 1 Burtsev Nikolai 1509
1181 Prokopyev Andrei 1 : 0 Nikitin Alexandr  
1406 Sidorov Mikhail 1 : 0 Fokichev Egor 1204
  Leontiev Anton 1 : 0 Apanasenko Aleksey  
  Vereshagin Dmitrii 1 : 0 Danilov Daniil  
  Kulagin Artem 1 : 0 Filipenkov Mikhail  
1393 Stoyanov Egor 1 : 0 Marushev Ilya  
  Tikhomirov Artem 0 : 1 Pushkin Ivan 1113
 
Round: C7
1113 Pushkin Ivan 1 : 0 Barinov Rendom 1017
1204 Fokichev Egor 1 : 0 Mikhalitsyn Matvey 1041
  Nikitin Alexandr 0 : 1 Leontiev Anton  
1509 Burtsev Nikolai 1 : 0 Prokopyev Andrei 1181
1406 Sidorov Mikhail 0.5 : 0.5 Stoyanov Egor 1393
  Filipenkov Mikhail 1 : 0 Apanasenko Aleksey  
  Vereshagin Dmitrii 0 : 1 Valinkin Andrei 1329
1084 Strakulia Lev 1 : 0 Tikhomirov Artem  
  Danilov Daniil 1 : 0 Kulagin Artem  
  Marushev Ilya 0 : 1 Startsev Maksim 1058
 
Round: C8
  Marushev Ilya 0 : 1 Filipenkov Mikhail  
  Leontiev Anton 0 : 1 Danilov Daniil  
  Apanasenko Aleksey 1 : 0 Kulagin Artem  
1113 Pushkin Ivan 0 : 1 Fokichev Egor 1204
1041 Mikhalitsyn Matvey 0 : 1 Prokopyev Andrei 1181
1329 Valinkin Andrei 0 : 1 Sidorov Mikhail 1406
1393 Stoyanov Egor 0 : 1 Burtsev Nikolai 1509
  Vereshagin Dmitrii 1 : 0 Strakulia Lev 1084
1058 Startsev Maksim 1 : 0 Barinov Rendom 1017
  Tikhomirov Artem 1 : 0 Nikitin Alexandr  
 
Round: C9
  Marushev Ilya 0 : 1 Leontiev Anton  
1181 Prokopyev Andrei 0 : 1 Fokichev Egor 1204
1406 Sidorov Mikhail 0.5 : 0.5 Startsev Maksim 1058
  Danilov Daniil 1 : 0 Valinkin Andrei 1329
1084 Strakulia Lev 1 : 0 Kulagin Artem  
  Nikitin Alexandr 0 : 1 Filipenkov Mikhail  
  Vereshagin Dmitrii 0 : 1 Barinov Rendom 1017
1041 Mikhalitsyn Matvey 0 : 1 Burtsev Nikolai 1509
1393 Stoyanov Egor 1 : 0 Pushkin Ivan 1113
  Tikhomirov Artem 1 : 0 Apanasenko Aleksey  
 
Round: E1
1758 Lashko Kira 1 : 0 Stulova Darya 1398
 
Round: E2
1537 Prokopets Tatyana 1 : 0 Stulova Darya 1398
 
Round: E3
1537 Prokopets Tatyana 0.5 : 0.5 Lashko Kira 1758
 
Round: E4
1758 Lashko Kira 1 : 0 Stulova Darya 1398
 
Round: E5
1398 Stulova Darya 1 : 0 Prokopets Tatyana 1537
 
Round: E6
1758 Lashko Kira 1 : 0 Prokopets Tatyana 1537
 
Round: F1
1592 Sadova Taisia 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1659
1528 Matushkina Ksenia 1 : 0 Shangina Alexandra 1145
 
Round: F2
1592 Sadova Taisia 0.5 : 0.5 Linich Anastasia 1243
1659 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Matushkina Ksenia 1528
 
Round: F3
1145 Shangina Alexandra 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1659
1528 Matushkina Ksenia 1 : 0 Linich Anastasia 1243
 
Round: F4
1528 Matushkina Ksenia 0.5 : 0.5 Sadova Taisia 1592
1145 Shangina Alexandra 0 : 1 Linich Anastasia 1243
 
Round: F5
1592 Sadova Taisia 1 : 0 Shangina Alexandra 1145
1659 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Linich Anastasia 1243
 
Round: F6
1659 Tolstoguzova Sofia 0.5 : 0.5 Sadova Taisia 1592
1145 Shangina Alexandra 0.5 : 0.5 Matushkina Ksenia 1528
 
Round: F7
1528 Matushkina Ksenia 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1659
1592 Sadova Taisia 0 : 1 Linich Anastasia 1243
 
Round: F8
1528 Matushkina Ksenia 0.5 : 0.5 Linich Anastasia 1243
1145 Shangina Alexandra 0 : 1 Tolstoguzova Sofia 1659
 
Round: F9
1592 Sadova Taisia 0 : 1 Matushkina Ksenia 1528
1243 Linich Anastasia 1 : 0 Shangina Alexandra 1145
 
Round: F10
1659 Tolstoguzova Sofia 1 : 0 Linich Anastasia 1243
1592 Sadova Taisia 1 : 0 Shangina Alexandra 1145
Country: Russia
City: Rybinsk
Start: 2021-03-25
End: 2021-03-30
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.1143000125885 sec.