5th All Japan Championship
Round: 1
2543 Kawamura Norihiko 1 : 0 Miyagawa Sou 2016
2113 Nakayama Tomoharu 0 : 1 Nakamura Shigeru 2704
2456 Oosumi Yuuki 1 : 0 Maruta Hiroki 1988
2208 Shimoyama Takuma 1 : 0 Mitsumori Masao 2183
1940 Tada Ayako 0 : 1 Tamada Yoichi 2263
2009 Kato Yasuhiro 0 : 1 Tamura Kazumasa 2392
2231 Kudomi Takahiro 0.5 : 0.5 Kawasaki Nobuhiko 2089
2250 Kusajima Masato 0 : 1 Isobe Taizan 2314
1843 Tadokoro Hosai 0 : 1 Iio Yoshihiro 2389
2230 Nagao Noriaki 1 : 0 Arai Kazumi 2216
2558 Okabe Hiroshi 1 : 0 Kobayashi Koichi 2071
1923 Fujikawa Masaki 0 : 1 Yamaguchi Yusui 2480
2015 Kim Chang-Su 1 : 0 Miyoshi Takeo 2067
1890 Kuramoto Hideharu 0 : 1 Ishitani Shin-ichi 2287
1819 Matsuoka Teruo 0 : 1 Ono Takayuki 2195
  Fukui Nobuhiro 1 : 0 Iwano Fumio 2126
 
Round: 2
2558 Okabe Hiroshi 1 : 0 Isobe Taizan 2314
2231 Kudomi Takahiro 0 : 1 Fukui Nobuhiro  
2389 Iio Yoshihiro 0 : 1 Nakamura Shigeru 2704
2263 Tamada Yoichi 0 : 1 Oosumi Yuuki 2456
2015 Kim Chang-Su 0 : 1 Ishitani Shin-ichi 2287
2250 Kusajima Masato 0.5 : 0.5 Kobayashi Koichi 2071
2089 Kawasaki Nobuhiko 0.5 : 0.5 Mitsumori Masao 2183
2195 Ono Takayuki 0 : 1 Kawamura Norihiko 2543
2230 Nagao Noriaki 1 : 0 Yamaguchi Yusui 2480
1940 Tada Ayako 0 : 1 Maruta Hiroki 1988
1890 Kuramoto Hideharu 0 : 1 Iwano Fumio 2126
1843 Tadokoro Hosai 0 : 1 Nakayama Tomoharu 2113
2016 Miyagawa Sou 1 : 0 Matsuoka Teruo 1819
2009 Kato Yasuhiro 1 : 0 Miyoshi Takeo 2067
2392 Tamura Kazumasa 1 : 0 Shimoyama Takuma 2208
1923 Fujikawa Masaki 0 : 1 Arai Kazumi 2216
 
Round: 3
2126 Iwano Fumio 0 : 1 Kim Chang-Su 2015
2287 Ishitani Shin-ichi 1 : 0 Kawamura Norihiko 2543
2208 Shimoyama Takuma 0 : 1 Isobe Taizan 2314
2016 Miyagawa Sou 0 : 1 Yamaguchi Yusui 2480
2389 Iio Yoshihiro 1 : 0 Maruta Hiroki 1988
2071 Kobayashi Koichi 1 : 0 Mitsumori Masao 2183
2216 Arai Kazumi 1 : 0 Nakayama Tomoharu 2113
2392 Tamura Kazumasa 1 : 0 Nakamura Shigeru 2704
2263 Tamada Yoichi 0 : 1 Kawasaki Nobuhiko 2089
2195 Ono Takayuki 1 : 0 Kato Yasuhiro 2009
  Fukui Nobuhiro 0 : 1 Oosumi Yuuki 2456
2230 Nagao Noriaki 0 : 1 Okabe Hiroshi 2558
1923 Fujikawa Masaki 0 : 1 Matsuoka Teruo 1819
1940 Tada Ayako 1 : 0 Kuramoto Hideharu 1890
2067 Miyoshi Takeo 1 : 0 Tadokoro Hosai 1843
2250 Kusajima Masato 0 : 1 Kudomi Takahiro 2231
 
Round: 4
2456 Oosumi Yuuki 0 : 1 Ishitani Shin-ichi 2287
2049 Maruta Koji 1 : 0 Kusajima Masato 2250
2392 Tamura Kazumasa 0 : 1 Okabe Hiroshi 2558
2195 Ono Takayuki 1 : 0 Fukui Nobuhiro  
1890 Kuramoto Hideharu 0.5 : 0.5 Suzuki Junichiro 1996
2216 Arai Kazumi 0.5 : 0.5 Kudomi Takahiro 2231
1988 Maruta Hiroki 0 : 1 Tamada Yoichi 2263
1843 Tadokoro Hosai 0.5 : 0.5 Fujikawa Masaki 1923
2704 Nakamura Shigeru 1 : 0 Isobe Taizan 2314
2071 Kobayashi Koichi 1 : 0 Miyoshi Takeo 2067
1819 Matsuoka Teruo 0 : 1 Nakayama Tomoharu 2113
2089 Kawasaki Nobuhiko 0 : 1 Yamaguchi Yusui 2480
2015 Kim Chang-Su 0 : 1 Iio Yoshihiro 2389
2009 Kato Yasuhiro 0 : 1 Iwano Fumio 2126
2230 Nagao Noriaki 1 : 0 Kawamura Norihiko 2543
1940 Tada Ayako 1 : 0 Mitsumori Masao 2183
2208 Shimoyama Takuma 1 : 0 Miyagawa Sou 2016
 
Round: 5
2392 Tamura Kazumasa 0 : 1 Oosumi Yuuki 2456
2051 Kubo Izumi 0 : 1 Kusajima Masato 2250
1996 Suzuki Junichiro 1 : 0 Tadokoro Hosai 1843
2543 Kawamura Norihiko 1 : 0 Arai Kazumi 2216
1940 Tada Ayako 0 : 1 Iwano Fumio 2126
2113 Nakayama Tomoharu 0.5 : 0.5 Fukui Nobuhiro  
2016 Miyagawa Sou 1 : 0 Kato Yasuhiro 2009
2389 Iio Yoshihiro 0 : 1 Yamaguchi Yusui 2480
1923 Fujikawa Masaki 0 : 1 Kuramoto Hideharu 1890
2704 Nakamura Shigeru 1 : 0 Ono Takayuki 2195
2287 Ishitani Shin-ichi 0 : 1 Okabe Hiroshi 2558
2230 Nagao Noriaki 1 : 0 Kobayashi Koichi 2071
1819 Matsuoka Teruo 0 : 1 Mitsumori Masao 2183
2208 Shimoyama Takuma 1 : 0 Kudomi Takahiro 2231
2263 Tamada Yoichi 1 : 0 Kim Chang-Su 2015
1988 Maruta Hiroki 1 : 0 Miyoshi Takeo 2067
2089 Kawasaki Nobuhiko 1 : 0 Isobe Taizan 2314
 
Round: 6
2263 Tamada Yoichi 1 : 0 Kawamura Norihiko 2543
2208 Shimoyama Takuma 1 : 0 Iio Yoshihiro 2389
2392 Tamura Kazumasa 1 : 0 Iwano Fumio 2126
1940 Tada Ayako 1 : 0 Miyagawa Sou 2016
2051 Kubo Izumi 0.5 : 0.5 Tadokoro Hosai 1843
2250 Kusajima Masato 0.5 : 0.5 Suzuki Junichiro 1996
2558 Okabe Hiroshi 1 : 0 Nakamura Shigeru 2704
1988 Maruta Hiroki 0 : 1 Isobe Taizan 2314
  Fukui Nobuhiro 0 : 1 Arai Kazumi 2216
2231 Kudomi Takahiro 1 : 0 Kim Chang-Su 2015
2067 Miyoshi Takeo 0 : 1 Matsuoka Teruo 1819
1923 Fujikawa Masaki 0 : 1 Kato Yasuhiro 2009
2287 Ishitani Shin-ichi 0 : 1 Yamaguchi Yusui 2480
2071 Kobayashi Koichi 0 : 1 Nakayama Tomoharu 2113
2089 Kawasaki Nobuhiko 1 : 0 Ono Takayuki 2195
2230 Nagao Noriaki 0 : 1 Oosumi Yuuki 2456
2183 Mitsumori Masao 1 : 0 Kuramoto Hideharu 1890
Country: Japan
City: Tokyo
Start: 2010-03-20
End: 2010-03-21
Rated: Yes
Processed: Yes
Click on Start and End dates to see rating before and after tournament.
Hover the mouse over player name to see his personal score with the opponent.
Time: 0.018539190292358 sec.